• *γῶ

  Validation

  Yes

  Word-form

  γῆ

  Transliteration (Word)

  Transliteration (Etymon)

  *gō

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  Fr. 80

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]:

  Source

  Etym. Magnum

  Ref.

  Etym. Magnum, Kallierges p. 229

  Ed.

  T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

  Quotation

  γῆ· παρὰ τὸ γῶ, τὸ χωρῶ· ἡ πάντα χωροῦσα. τοῦτο δὲ παρὰ τὸ χῶ, […] καὶ τροπῇ τοῦ χ εἰς γ γῶ

 • *γῶ

  Validation

  Yes

  Word-form

  γυνή

  Transliteration (Word)

  gunē

  Transliteration (Etymon)

  *gō

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  fr. 223

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2] Berlin: De Gruyter, 1976:

  Source

  Orion

  Ref.

  Etymologicum, gamma p. 39

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  Γυνή, γονή τις ἐστὶν, παρὰ τὴν γονήν· διὰ τὸ δεκτικὸν εἶναι τοῦ γόνου, τουτέστι τοῦ σπέρματος. ὁ δὲ Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ Ἀναδιπλασιασμοῦ φησὶν, ὅτι γῶ ἐστὶ ῥῆμα δηλοῦν τὸ δέχομαι, καὶ λαμβάνω.

 • *ἔπω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ὄπα

  Transliteration (Word)

  ops

  Transliteration (Etymon)

  epō

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  Fr. 158

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

  Source

  Orion

  Ref.

  Etymologicum, omicron, p. 120

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  ὄπα· τὴν φωνήν. Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων παρὰ τὸν ἔψω μέλλοντα, οὗ θέμα ἔπω, τὸ λέγω, ἔψω ἒψ καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ο ὄψ, ὀπὸς ὀπὶ ὄπα, ὡς ἀπὸ τοῦ ἕλκω ἕλξω ἓλξ ὄνομα καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ο ὄλξ, κατ’ ἔκτασιν τοῦ ο <εἰς> ω ὦλξ· „ὦλκα βαθεῖαν“ (Call. h. 3, 180) †Ὅμηρος†

 • ἀ + κάμνω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀκμή

  Transliteration (Word)

  akmē

  Transliteration (Etymon)

  a- + kamnō

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  fragmenta 35

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

  Source

  Orion

  Ref.

  Etymologicum, alpha p. 20

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon. Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  ἀκμή· παρὰ τὸ κμῶ, ὅ ἐστιν ἀπὸ τοῦ κάμω συγκοπέν, καὶ μετὰ τῆς α στερήσεως ἀκμή· ἡ μὴ κάμνουσα ταχέως

 • ἀ- + μένος

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀμνός

  Transliteration (Word)

  amnos

  Transliteration (Etymon)

  a- + menos

  Author

  Herodian

  Century

  2 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  De prosodia Catholica, Lentz III/1, p. 174

  Ed.

  A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/2, Leipzig, 1870

  Quotation

  τὸ δὲ ἀμνός ὀξύνεται. ἀπὸ γὰρ τοῦ α καὶ ἐπιθετικώτερον· ἄμενος γὰρ παρὰ τὸ μὴ ἔχειν μένος

 • ἀ- + ἐθέλω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἄεθλον

  Transliteration (Word)

  āthlon

  Transliteration (Etymon)

  a- + ethelō

  Author

  Etym. Genuinum

  Century

  9 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etym. Genuinum alpha 95

  Ed.

  F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

  Quotation

  Ἄεθλον· ἀπὸ τοῦ ἐθέλω, ἐθέλον τι· ἔστι μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α ἀέθελον, [τὸ πάνυ θελητόν], καὶ συγκοπῇ ἄεθλον καὶ κράσει τοῦ αε ἆθλον, καὶ ἆθλος τὸ ἀρσενικόν

 • ἀ- + εἰλέω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἄελλα

  Transliteration (Word)

  aella

  Transliteration (Etymon)

  a- + eileō

  Author

  Orion

  Century

  5 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etymologicum, alpha, p. 5

  Ed.

  F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

  Quotation

  Ἄελλα, ἡ ἄγαν εἰλοῦσα. ἢ παρὰ τὸ ἄω τὸ πνέω· ἀφ’ οὗ τὸ ἄημι καὶ μετοχικὸν ἀέντες, ἀέσω, οὖν ἄελα, καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ, ἄελλα

 • ἀ- + ἴσχω

  Validation

  Yes

  Word-form

  αἴσχεα

  Transliteration (Word)

  aiskhos

  Transliteration (Etymon)

  a- + iskhō

  Author

  Apollonius Soph.

  Century

  1 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Lexicon homericum, p. 17

  Ed.

  I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

  Quotation

  καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον αἶσχος 
ὃ οὐκ ἄν τις ἴσχειν βούληται· ἴσχειν δὲ τὸ ἔχειν.

 • ἀ- + κάμνω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἄκμων

  Transliteration (Word)

  akmōn

  Transliteration (Etymon)

  a- + kamnō

  Author

  Herodian

  Century

  2 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Peri pathōn, Lentz III/2, p. 239

  Ed.

  A. Lentz, Grammatici Græci. Vol. III/1 et III/2 : Herodiani technici reliquiae, Leipzig, 1867-1870

  Quotation

  τὸ ἄκμων σύνθετόν ἐστι παρὰ τὸ α ἐπιτατικὸν μόριον καὶ καμών ἀκάμων καὶ κατὰ συγκοπὴν ἄκμων οἱονεὶ ὁ πάνυ κάμνων.

 • ἀ- + κονέω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀκόνη

  Transliteration (Word)

  akonē

  Transliteration (Etymon)

  a- + koneō

  Author

  Choeroboscus

  Century

  9 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Epimerismi in Psalmos, p. 179

  Ed.

  T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

  Quotation

  ἠκονημένον, […] τοῦτο παρὰ τὸ ἀκόνη· ἔστι δὲ λίθος δι’ οὗ ὀξύνεται ὁ σίδηρος, τοῦτο παρὰ τὸ κονῶ, τὸ φθείρω, καὶ λεπτύνω, ἐξ οὗ καὶ κόνις, καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ Α ἡ λεπτύνουσα τὸν σίδηρον· ἢ παρὰ τὸ ἀκὴν, ὃ σημαίνει τὴν ὄξυσιν [ὀξύτητα].

 • ἀ- + κρύπτω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀκριβής

  Transliteration (Word)

  akribēs

  Transliteration (Etymon)

  a- + kruptō

  Author

  Herodian

  Century

  2 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Peri orthographias,Lentz III/2, p. 471

  Ed.

  A. Lentz, Grammatici graeci vol. III/2, Leipzig, 1870

  Quotation

  ἀκριβής: διὰ τοῦ ι γράφεται. ὥσπερ ἀπὸ τοῦ Ἀφροδύτη γίνε
ται Ἀφροδίτη τροπῇ τοῦ υ εἰς ι, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἀπὸ τοῦ ἀκρυβής γίνεται ἀκριβής διὰ τοῦ ι. καὶ γὰρ τὸν ἀκριβῆ οὐδεὶς δύναται 
κρύψαι ἢ λαθεῖν τι.

 • ἀ- + μᾶζα

  Validation

  Yes

  Word-form

  Ἀμαζών

  Transliteration (Word)

  Amazōn

  Transliteration (Etymon)

  a- + māza

  Author

  Orion

  Century

  5 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etymologicum alpha p. 611

  Ed.

  F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

  Quotation

  ἀμαζὼν ἡ μὴ μάζαις χρωμένη· 
ἀλλὰ κρέασιν· ἢ ὅτι τὴν μίαν θηλὴν τὴν δεξιὰν ἐνέκαιον· ἵνα μὴ ἐμποδίζωνται τοξεύουσαι

 • ἀ- + μαζός

  Validation

  Yes

  Word-form

  Ἀμαζών

  Transliteration (Word)

  Amazōn

  Transliteration (Etymon)

  a- + mazos

  Author

  Orion

  Century

  5 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etymologicum, alpha p. 611

  Ed.

  F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

  Quotation

  ἀμαζὼν ἡ μὴ μάζαις χρωμένη· 
ἀλλὰ κρέασιν· ἢ ὅτι τὴν μίαν θηλὴν τὴν δεξιὰν ἐνέκαιον· ἵνα μὴ ἐμποδίζωνται τοξεύουσαι·

 • ἀ- + μείων

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀμείνων

  Transliteration (Word)

  ameinōn

  Transliteration (Etymon)

  a- + meiōn

  Author

  Herodian

  Century

  2 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Peri orthographias, III/2, p. 474

  Ed.

  A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/2, Leipzig, 1870

  Quotation

  ἀμείνων: διὰ τῆς ει διφθόγγου (παρὰ τὸ μείων καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ ν)

 • ἀ- + μένος

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἄνεμος

  Transliteration (Word)

  anemos

  Transliteration (Etymon)

  a- + menos

  Author

  Etym. Gudianum

  Century

  11 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etym. Gudianum, alpha p. 140

  Ed.

  E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

  Quotation

  Ἄνεμος· παρὰ τὸ ἄω, τὸ πνέω· ἢ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α ἄμενος, ὁ μὴ ἔχων δύναμιν, ἢ μετὰ τοῦ ἐπι⟦τατικοῦ α⟧, ὁ πάνυ ἔχων δύναμιν, ἐπὶ τοῦ ἐναντίου· ἢ ἀνάμενος, ὅτι ⟦μέν⟧ων πνεῖ

 • ἀ- + μένω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀμείνων

  Transliteration (Word)

  ameinōn

  Transliteration (Etymon)

  a- + menō

  Author

  Herodian

  Century

  2 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Peri orthographias, III/2, p. 474

  Ed.

  A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/2, Leipzig, 1870

  Quotation

  ἀμείνων: […] παρὰ τὸ μένω γέγονεν ἀμένων καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι
 ἀμείνων ὁ μὴ μένων, ἀλλ’ ὑπὸ πάντων αἰρόμενος.

 • ἀ- + μένω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἄνεμος

  Transliteration (Word)

  anemos

  Transliteration (Etymon)

  a- + menō

  Author

  Orion

  Century

  5 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etymologicum, alpha p. 12

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

  Quotation

  Ἄνεμοι, οἱονεὶ ἀμενοί τινες, οἱ μὴ μένοντες, καὶ τροπῇ τοῦ ν εἰς μ ἄνεμοι· μᾶλλον δὲ μεταθέσει τοῦ στοιχείου· οἱ μὴ ἠρεμοῦντες, μηδὲ ἐν ταὐτῷ μένοντες.

  Ἄνεμος· διὰ τὸ ἀναμένειν καὶ πάλιν φυσᾶν. (Etymologicum, Excerpta e cod. regio 2610, p. 176)

 • ἀ- + μνόος

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀμνός

  Transliteration (Word)

  amnos

  Transliteration (Etymon)

  a- + mnoos

  Author

  Orion

  Century

  5 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etymologicum, alpha, p. 19

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

  Quotation

  Ἀμνός, στερητικὸν τοῦ α ἔγκειται. ὁ ἐκ τοῦ μνοῦ μεταβεβηκώς. μνοῦς δὲ λέγεται ἡ μαλακὴ θρὶξ ἡ ἐκ γενετῆς παντὸς ζώου

 • ἀ- + νέμω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἄνεμος

  Transliteration (Word)

  anemos

  Transliteration (Etymon)

  a- + nemō

  Author

  Choeroboscus

  Century

  9 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Epimerimi in Psalmos 56

  Ed.

  T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

  Quotation

  Ἄνεμος: […] Παρὰ τὸ ἄω, τὸ πνέω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Ν, ἄνεμος, ἢ παρὰ τὸ νέμω, τὸ μερίζω, νέμος, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ Α, ἄνεμος, ὃν οὐδεὶς δύναται μερίσαι

 • ἀ- + σίνομαι

  Validation

  Yes

  Word-form

  βασιλεύς

  Transliteration (Word)

  basileus

  Transliteration (Etymon)

  a- + sinomai

  Author

  Choeroboscus

  Century

  9 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Epimerismi in Psalmos, p. 69

  Ed.

  T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

  Quotation

  Βασιλεύς παρὰ τὸ σίνω, σινεὺς, ὁ βλαπτικὸς, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ Α, ἀσινεὺς, ὁ ἀβλαβὴς, ὃν οὐδεὶς δύναται βλάψαι, καὶ τροπῇ τοῦ Ν εἰς Λ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Β, βασιλεύς. Καὶ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ βάσις εἶναι ἐλέους ἢ ἐπίβασις καὶ ὕψος? δὲ (δεῖ) γὰρ ἀληθῶς βασιλέα καλοποιεῖν, ὁ δὲ κακοποιεῖ(ῶν) τύραννος· ἢ παρὰ τὸ βάσις εἶναι λαοῦ, οἱονεὶ ἕδρα καὶ στήριγμα· ἢ παρὰ τὸ πεπᾶσθαι λαοὺς, τουτέστι κεκτῆσθαι· ἢ παρ’ αὐτὸ (παρὰ τὸ) ἐπὶ πᾶσι λεύσσειν, καὶ πάντων προνοεῖσθαι