• *γῶ

  Validation

  Yes

  Word-form

  γῆ

  Transliteration (Word)

  Transliteration (Etymon)

  *gō

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  Fr. 80

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]:

  Source

  Etym. Magnum

  Ref.

  Etym. Magnum, Kallierges p. 229

  Ed.

  T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

  Quotation

  γῆ· παρὰ τὸ γῶ, τὸ χωρῶ· ἡ πάντα χωροῦσα. τοῦτο δὲ παρὰ τὸ χῶ, […] καὶ τροπῇ τοῦ χ εἰς γ γῶ

 • *γῶ

  Validation

  Yes

  Word-form

  γυνή

  Transliteration (Word)

  gunē

  Transliteration (Etymon)

  *gō

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  fr. 223

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2] Berlin: De Gruyter, 1976:

  Source

  Orion

  Ref.

  Etymologicum, gamma p. 39

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  Γυνή, γονή τις ἐστὶν, παρὰ τὴν γονήν· διὰ τὸ δεκτικὸν εἶναι τοῦ γόνου, τουτέστι τοῦ σπέρματος. ὁ δὲ Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ Ἀναδιπλασιασμοῦ φησὶν, ὅτι γῶ ἐστὶ ῥῆμα δηλοῦν τὸ δέχομαι, καὶ λαμβάνω.

 • *γῶ

  Validation

  Yes

  Word-form

  γῆρας

  Transliteration (Word)

  gēras

  Transliteration (Etymon)

  *gō

  Author

  Epimerismi homerici

  Century

  9 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Epimerismi homerici Iliad 1, 29c

  Ed.

  A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

  Quotation

  γῆρας: ἀπὸ τοῦ ῥέω, τὸ φθείρω, καὶ ὑπερθέσει τοῦ ε, ἔρω, ἡ μετοχὴ ἔρων καὶ προσθέσει τοῦ γ, γέρων, καὶ ἐξ αὐτοῦ γέρας καὶ Ἰωνικῶς γῆρας. ἢ παρὰ τὸ γῶ, τὸ χωρῶ, πρὸς ὃ πάντες χωροῦμεν. | ἢ παρὰ τὸ γῆ, γῆρας· τοῦτο ἀπὸ τοῦ εἰς γῆν ὁρᾶν

 • *δάω

  Validation

  Yes

  Word-form

  διδάσκω

  Transliteration (Word)

  didaskō

  Transliteration (Etymon)

  *daō

  Author

  Herodian

  Century

  2 AD

  Reference

  Peri pathôn, Lentz III/2, p. 178

  Edition

  A. Lentz, Grammatici graeci, vol. 3/2, Leipzig, 1870

  Source

  Etym. Magnum

  Ref.

  Etym. Magnum, Kallierges p. 272

  Ed.

  T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

  Quotation

  διδάσκω: δαίω τὸ ἐπίσταμαι. ὁ μέλλων δαίσω. πλεονασμῷ τοῦ κ δαίσκω ὡς μεθύσω μεθύσκω καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν διδαίσκω ὡς τρώσω τρώσκω καὶ τιτρώσκω καὶ ἀποβολῇ τοῦ ι διδάσκω

 • *ἔπω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ὄπα

  Transliteration (Word)

  ops

  Transliteration (Etymon)

  epō

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  Fr. 158

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

  Source

  Orion

  Ref.

  Etymologicum, omicron, p. 120

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  ὄπα· τὴν φωνήν. Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων παρὰ τὸν ἔψω μέλλοντα, οὗ θέμα ἔπω, τὸ λέγω, ἔψω ἒψ καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ο ὄψ, ὀπὸς ὀπὶ ὄπα, ὡς ἀπὸ τοῦ ἕλκω ἕλξω ἓλξ ὄνομα καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ο ὄλξ, κατ’ ἔκτασιν τοῦ ο <εἰς> ω ὦλξ· „ὦλκα βαθεῖαν“ (Call. h. 3, 180) †Ὅμηρος†

 • *ποτάζω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ποταμός

  Transliteration (Word)

  potamos

  Transliteration (Etymon)

  *potazō

  Author

  Choeroboscus

  Century

  9 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Epimerismi in Psalmos p. 135

  Ed.

  T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

  Quotation

  ποταμός· παρὰ τὸ ποτάζω, τὸ ῥέω, ἢ παρὰ τὸ πότιμον ὕδωρ ἔχειν

 • onomatopoeic

  Validation

  Yes

  Word-form

  βρέχω

  Transliteration (Word)

  brekhō

  Transliteration (Etymon)

  [br]

  Author

  Epaphroditus of Chaeroneia

  Century

  1 AD

  Source

  Etym. Genuinum

  Ref.

  Etym. Genuinum, beta 251

  Ed.

  F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

  Quotation

  Βρέχειν ἀπὸ τοῦ ἤχου τῶν ὑδάτων· ὅθεν καὶ Ὅμηρος †ὠνοματοπεποίηται Ν 181· ‘ἀμφὶ δέ οἱ βράχε’. οὕτως Ἐπαφρόδιτος (fr. novum). ἢ παρὰ τὸ βάλλω βλῶ καὶ βρῶ, βρέχω 

 • ἀ + κάμνω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀκμή

  Transliteration (Word)

  akmē

  Transliteration (Etymon)

  a- + kamnō

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  fragmenta 35

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

  Source

  Orion

  Ref.

  Etymologicum, alpha p. 20

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon. Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  ἀκμή· παρὰ τὸ κμῶ, ὅ ἐστιν ἀπὸ τοῦ κάμω συγκοπέν, καὶ μετὰ τῆς α στερήσεως ἀκμή· ἡ μὴ κάμνουσα ταχέως

 • ἀ + λάω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀλαός

  Transliteration (Word)

  alaos

  Transliteration (Etymon)

  a- + laō

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  fr. 428

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

  Source

  Orion

  Ref.

  Etymologicum, alpha, p. 21

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  ἀλαός· ὁ τυφλός, κατὰ στέρησιν τοῦ λάειν ἢ βλέπειν. παρ’ Ὁμήρῳ (τ 230)· „λάε νεβρὸν ἀπάγχων“.

 • ἀ- + μένος

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀμνός

  Transliteration (Word)

  amnos

  Transliteration (Etymon)

  a- + menos

  Author

  Herodian

  Century

  2 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  De prosodia catholica, Lentz III/1, p. 174

  Ed.

  A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/1, Leipzig, 1870

  Quotation

  τὸ δὲ ἀμνός ὀξύνεται. ἀπὸ γὰρ τοῦ α καὶ ἐπιθετικώτερον· ἄμενος γὰρ παρὰ τὸ μὴ ἔχειν μένος

 • ἀ- + αἰνέω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀναίνετο

  Transliteration (Word)

  anainomai

  Transliteration (Etymon)

  a- + aineō

  Author

  Etym. Genuinum

  Century

  9 AD

  Reference

  Etym. Genuinum, alpha 807

  Edition

  F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

  Source

  Etym. Magnum

  Ref.

  Etym. Magnum, Kallierges, p. 101

  Ed.

  T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

  Quotation

  Ἀναίνετο Σ 500· ‘ὁ δ’ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι’, ἀπηρνεῖτο. ὥσπερ παρὰ τὸ λιπῶ λιπαίνω καὶ ὁρμῶ ὁρμαίνω, ὑφῶ ὑφαίνω, οὕτως καὶ παρὰ τὸ ἀρνῶ, ἐξ οὗ τὸ ἀρνοῦμαι, γίνεται ἀρναίνω· καὶ ἐνδείᾳ τοῦ ρ ἀναίνω ἀναίνομαι, ὡς σκηπτροῦχος σκηπτοῦχος. ἢ παρὰ τὸ ναί ἐπίρρημα ναίνω καὶ ἀναίνω· ἢ παρὰ τὸ αἰνῶ καὶ ἀναίνω, τὸ οὐκ ἐπαινῶ, οὐ συγκατατίθεμαι, πλεονασμῷ τοῦ ν. Μεθόδιος

 • ἀ- + γωνία

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀγών

  Transliteration (Word)

  agōn

  Transliteration (Etymon)

  a- + gōnia

  Author

  Johannes Lydus

  Century

  6 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  De mensibus, 4.30

  Ed.

  R. Wünsch, Ioannis Lydi liber de mensibus, Leipzig: Teubner, 1898

  Quotation

  ὅτι ἀγὼν καὶ ἀγωνία ὁ τόπος λέγεται διὰ τὸ κυκλοτερές, παρὰ τὸ μὴ ἔχειν γωνίαν, ἧς εἰς τύπον καὶ στέφανοι κυκλοτερεῖς τοῖς νικῶσιν ἐπετίθεντο

 • ἀ- + ἐθέλω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἄεθλον

  Transliteration (Word)

  āthlon

  Transliteration (Etymon)

  a- + ethelō

  Author

  Etym. Genuinum

  Century

  9 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etym. Genuinum alpha 95

  Ed.

  F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

  Quotation

  Ἄεθλον· ἀπὸ τοῦ ἐθέλω, ἐθέλον τι· ἔστι μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α ἀέθελον, [τὸ πάνυ θελητόν], καὶ συγκοπῇ ἄεθλον καὶ κράσει τοῦ αε ἆθλον, καὶ ἆθλος τὸ ἀρσενικόν

 • ἀ- + εἰλέω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἄελλα

  Transliteration (Word)

  aella

  Transliteration (Etymon)

  a- + eileō

  Author

  Orion

  Century

  5 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etymologicum, alpha, p. 5

  Ed.

  F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

  Quotation

  Ἄελλα, ἡ ἄγαν εἰλοῦσα. ἢ παρὰ τὸ ἄω τὸ πνέω· ἀφ’ οὗ τὸ ἄημι καὶ μετοχικὸν ἀέντες, ἀέσω, οὖν ἄελα, καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ, ἄελλα

 • ἀ- + ἔχω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἄχος

  Transliteration (Word)

  akhos

  Transliteration (Etymon)

  a- + ekhō

  Author

  Orion

  Century

  5 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etymologicum, alpha, p. 4

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  Ἄχος, παρὰ τὸ μὴ διαχεῖσθαι, ἀλλὰ συνέχεσθαι τὴν ψυχὴν ἐν τῇ λύπῃ· ὅθεν τὸ χαίρειν εἴρηται, παρὰ τὸ διαχεῖσθαι ὑπὸ τῆς χαρᾶς. ἢ ὃ μὴ ἐθέλει τις ἔχειν. ἔχει αὐτὸς ἄχος

 • ἀ- + ἴπτομαι

  Validation

  Yes

  Word-form

  αἶψα

  Transliteration (Word)

  aipsa

  Transliteration (Etymon)

  a- + iptomai

  Author

  Orion

  Century

  5 AD

  Reference

  Etymologicum, alpha, p. 5

  Edition

  F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

  Source

  Etym. Magnum

  Ref.

  Etym. Magnum, Kallierges p. 41

  Ed.

  T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

  Quotation

  Αἶψα· ταχέως· εἴρηται κατὰ στέρησιν τοῦ ἶψαι, ὃ σημαίνει τὸ βλάψαι, τὸ δὲ βλάψαι καὶ ἐμποδίζειν ἀνάγκη, τὸ δὲ ἀνεμπόδιστον ταχὺ γίνεται

 • ἀ- + ἵστημι

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀστράγαλος

  Transliteration (Word)

  astragalos

  Transliteration (Etymon)

  a- + histēmi

  Author

  Etym. Genuinum

  Century

  9 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etym. Genuinum, alpha 1325

  Ed.

  F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

  Quotation

  Ἀστράγαλος (Soran. fr. 19 Scheele)· ἐπὶ τοῦ ποδός· παρὰ τὸ ἀστραβῆ καὶ ὀρθὴν φυλάσσειν τὴν βάσιν τοῦ ποδός. ἢ ὁ μὴ πρὸς τὸ μένειν καὶ ἑστάναι γεγονώς, ἀλλὰ πρὸς τὸ κινεῖσθαι ἀστάγαλός τις ὤν, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ ἀστράγαλος. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ὀστέων, οἷον τῶν νωτιαίων, παρὰ τὸ ἐμπεπάρθαι καὶ μὴ στρέφεσθαι μηδὲ κινεῖσθαι, κατὰ στέρησιν τοῦ α 

 • ἀ- + ἵστημι

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀστήρ

  Transliteration (Word)

  astēr

  Transliteration (Etymon)

  a- + histēmi

  Author

  Manetho

  Century

  3 AD

  Source

  idem

  Ref.

  Apotelesmatica 4.144

  Ed.

  H. Köchly, Poetae bucolici et didactici, Paris: Didot, 1862

  Quotation

  ἢν δὲ Σεληναίης ἑλικοδρόμος ἄστατος ἀστὴρ / Ἑρμείαν σύμφωνον ἔχῃ κατὰ κόσμου ἀταρπόν…

 • ἀ- + ἴσχω

  Validation

  Yes

  Word-form

  αἴσχεα

  Transliteration (Word)

  aiskhos

  Transliteration (Etymon)

  a- + iskhō

  Author

  Apollonius Soph.

  Century

  1 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Lexicon homericum, p. 17

  Ed.

  I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

  Quotation

  καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον αἶσχος 
ὃ οὐκ ἄν τις ἴσχειν βούληται· ἴσχειν δὲ τὸ ἔχειν.

 • ἀ- + κάμνω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἄκμων

  Transliteration (Word)

  akmōn

  Transliteration (Etymon)

  a- + kamnō

  Author

  Herodian

  Century

  2 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Peri pathōn, Lentz III/2, p. 239

  Ed.

  A. Lentz, Grammatici Græci. Vol. III/1 et III/2 : Herodiani technici reliquiae, Leipzig, 1867-1870

  Quotation

  τὸ ἄκμων σύνθετόν ἐστι παρὰ τὸ α ἐπιτατικὸν μόριον καὶ καμών ἀκάμων καὶ κατὰ συγκοπὴν ἄκμων οἱονεὶ ὁ πάνυ κάμνων.