• *αὔω

  Validation

  Yes

  Last modification

  Wed, 06/02/2021 - 12:11

  Word-form

  αὔριον

  Transliteration (Word)

  aurion

  Transliteration (Etymon)

  auō

  Author

  Choeroboscus

  Century

  9 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Epimerismi in Psalmos p. 127

  Ed.

  T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842.

  Quotation

  (s.v. Τηλαυγής)  τὸ αὔω σημαίνει δʹ· αὔω τὸ λάμπω, ἐξ οὗ καὶ αὔριον […]

 • *γῶ

  Validation

  Yes

  Last modification

  Tue, 06/01/2021 - 15:48

  Word-form

  γῆ

  Transliteration (Word)

  Transliteration (Etymon)

  *gō

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  Fr. 80

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]:

  Source

  Etym. Magnum

  Ref.

  Etym. Magnum, Kallierges p. 229

  Ed.

  T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

  Quotation

  γῆ· παρὰ τὸ γῶ, τὸ χωρῶ· ἡ πάντα χωροῦσα. τοῦτο δὲ παρὰ τὸ χῶ, […] καὶ τροπῇ τοῦ χ εἰς γ γῶ

 • *γῶ

  Validation

  Yes

  Word-form

  γυνή

  Transliteration (Word)

  gunē

  Transliteration (Etymon)

  *gō

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  fr. 223

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2] Berlin: De Gruyter, 1976:

  Source

  Orion

  Ref.

  Etymologicum, gamma p. 39

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  Γυνή, γονή τις ἐστὶν, παρὰ τὴν γονήν· διὰ τὸ δεκτικὸν εἶναι τοῦ γόνου, τουτέστι τοῦ σπέρματος. ὁ δὲ Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ Ἀναδιπλασιασμοῦ φησὶν, ὅτι γῶ ἐστὶ ῥῆμα δηλοῦν τὸ δέχομαι, καὶ λαμβάνω.

 • *γῶ

  Validation

  Yes

  Word-form

  γῆρας

  Transliteration (Word)

  gēras

  Transliteration (Etymon)

  *gō

  Author

  Epimerismi homerici

  Century

  9 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Epimerismi homerici Iliad 1, 29c

  Ed.

  A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

  Quotation

  γῆρας: ἀπὸ τοῦ ῥέω, τὸ φθείρω, καὶ ὑπερθέσει τοῦ ε, ἔρω, ἡ μετοχὴ ἔρων καὶ προσθέσει τοῦ γ, γέρων, καὶ ἐξ αὐτοῦ γέρας καὶ Ἰωνικῶς γῆρας. ἢ παρὰ τὸ γῶ, τὸ χωρῶ, πρὸς ὃ πάντες χωροῦμεν. | ἢ παρὰ τὸ γῆ, γῆρας· τοῦτο ἀπὸ τοῦ εἰς γῆν ὁρᾶν

 • *δάω

  Validation

  Yes

  Last modification

  Fri, 10/15/2021 - 15:00

  Word-form

  διδάσκω

  Transliteration (Word)

  didaskō

  Transliteration (Etymon)

  *daō

  Author

  Herodian

  Century

  2 AD

  Reference

  Peri pathôn, Lentz III/2, p. 178

  Edition

  A. Lentz, Grammatici graeci, vol. 3/2, Leipzig, 1870

  Source

  Etym. Magnum

  Ref.

  Etym. Magnum, Kallierges p. 272

  Ed.

  T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

  Quotation

  διδάσκω: δαίω τὸ ἐπίσταμαι. ὁ μέλλων δαίσω. πλεονασμῷ τοῦ κ δαίσκω ὡς μεθύσω μεθύσκω καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν διδαίσκω ὡς τρώσω τρώσκω καὶ τιτρώσκω καὶ ἀποβολῇ τοῦ ι διδάσκω

 • *ἔπω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ὄπα

  Transliteration (Word)

  ops

  Transliteration (Etymon)

  epō

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  Fr. 158

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

  Source

  Orion

  Ref.

  Etymologicum, omicron, p. 120

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  ὄπα· τὴν φωνήν. Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων παρὰ τὸν ἔψω μέλλοντα, οὗ θέμα ἔπω, τὸ λέγω, ἔψω ἒψ καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ο ὄψ, ὀπὸς ὀπὶ ὄπα, ὡς ἀπὸ τοῦ ἕλκω ἕλξω ἓλξ ὄνομα καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς ο ὄλξ, κατ’ ἔκτασιν τοῦ ο <εἰς> ω ὦλξ· „ὦλκα βαθεῖαν“ (Call. h. 3, 180) †Ὅμηρος†

 • *λέγω

  Validation

  Yes

  Last modification

  Thu, 08/05/2021 - 14:03

  Word-form

  λευγαλέῳ

  Transliteration (Word)

  leugaleos

  Transliteration (Etymon)

  *legō

  Author

  Eustathius of Thessalonica

  Century

  12 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Commentarii ad Homeri Odysseam 1, 226

  Ed.

  G. Stallbaum, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, 2 vols. in 1, Leipzig: Weigel, 1:1825; 2:1826

  Quotation

  λευγαλέῳ θανάτῳ ὅ ἐστιν ὀλεθρίῳ παρὰ τὸν λοιγὸν ἢ θανασίμῳ παρὰ τὸ λέγω τὸ κοιμίζω 

 • *ποτάζω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ποταμός

  Transliteration (Word)

  potamos

  Transliteration (Etymon)

  *potazō

  Author

  Choeroboscus

  Century

  9 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Epimerismi in Psalmos p. 135

  Ed.

  T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

  Quotation

  ποταμός· παρὰ τὸ ποτάζω, τὸ ῥέω, ἢ παρὰ τὸ πότιμον ὕδωρ ἔχειν

 • *ὑδρός

  Validation

  Yes

  Last modification

  Sat, 07/03/2021 - 08:41

  Word-form

  ὑγρόν

  Transliteration (Word)

  hugros

  Transliteration (Etymon)

  hudros

  Author

  Orion

  Century

  5 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etymologicum, upsilon, p. 156

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  Ὑγρόν. ὑδρόν τι ὄν. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸν ὕσω μέλλοντα φησὶν ὑρὸς, καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ, ὑγρὸς καὶ ὑγρόν

 • *φῶ

  Validation

  Yes

  Last modification

  Thu, 08/05/2021 - 14:03

  Word-form

  φάσγανον

  Transliteration (Word)

  phasganon

  Transliteration (Etymon)

  *phô

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  fr. 193*

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]:

  Source

  Orion

  Ref.

  Etymologicum, phi, p. 160

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  (Philoxenus)  φάσγανον· <ἔστι> φῶ, τὸ ἀναιρῶ· τοῦ φῶ παράγωγον φάζω, ὡς βῶ βάζω. τοῦ δὲ φῶ ὁ μέλλων φάσω καὶ ῥηματικὸν ὄνομα φάσγανον, ὡς λείψω λείψανον

 • onomatopoeic

  Validation

  Yes

  Word-form

  βρέχω

  Transliteration (Word)

  brekhō

  Transliteration (Etymon)

  [br]

  Author

  Epaphroditus of Chaeroneia

  Century

  1 AD

  Source

  Etym. Genuinum

  Ref.

  Etym. Genuinum, beta 251

  Ed.

  F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

  Quotation

  Βρέχειν ἀπὸ τοῦ ἤχου τῶν ὑδάτων· ὅθεν καὶ Ὅμηρος †ὠνοματοπεποίηται Ν 181· ‘ἀμφὶ δέ οἱ βράχε’. οὕτως Ἐπαφρόδιτος (fr. novum). ἢ παρὰ τὸ βάλλω βλῶ καὶ βρῶ, βρέχω 

 • onomatopoeic

  Validation

  Yes

  Last modification

  Tue, 06/01/2021 - 15:39

  Word-form

  ᾄδειν

  Transliteration (Word)

  aeidō

  Transliteration (Etymon)

  a

  Author

  Plutarch

  Century

  1-2 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Quaestiones convivales 738b-c

  Ed.

  G.N. Bernardakis, Plutarch. Moralia. Leipzig, Teubner, 1889 (2)
 • onomatopoeic

  Validation

  Yes

  Last modification

  Thu, 08/05/2021 - 14:03

  Word-form

  φίλος

  Transliteration (Word)

  philos

  Transliteration (Etymon)

  phi

  Author

  Etym. Magnum

  Century

  12 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etym. Magnum, Kallierges, p. 794

  Ed.

  T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

  Quotation

  Φίλος: Ἀπὸ τοῦ γινομένου κατὰ τὸ φιλεῖν ἤχου· ἢ παρὰ τὸ πίνω· ἀπὸ γὰρ συμποσίων εἰώθασιν οἱ φίλοι γίνεσθαι

 • ἀ + κάμνω

  Validation

  Yes

  Last modification

  Fri, 06/04/2021 - 15:11

  Word-form

  ἀκμή

  Transliteration (Word)

  akmē

  Transliteration (Etymon)

  a- + kamnō

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  fragmenta 35

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

  Source

  Orion

  Ref.

  Etymologicum, alpha p. 20

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon. Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  ἀκμή· παρὰ τὸ κμῶ, ὅ ἐστιν ἀπὸ τοῦ κάμω συγκοπέν, καὶ μετὰ τῆς α στερήσεως ἀκμή· ἡ μὴ κάμνουσα ταχέως

 • ἀ + λάω1

  Validation

  Yes

  Last modification

  Tue, 08/24/2021 - 11:40

  Word-form

  ἀλαός

  Transliteration (Word)

  alaos

  Transliteration (Etymon)

  a- + laō1

  Author

  Philoxenus

  Century

  1 BC

  Reference

  fr. 428

  Edition

  C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

  Source

  Orion

  Ref.

  Etymologicum, alpha, p. 21

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

  Quotation

  ἀλαός· ὁ τυφλός, κατὰ στέρησιν τοῦ λάειν ἢ βλέπειν. παρ’ Ὁμήρῳ (τ 230)· „λάε νεβρὸν ἀπάγχων“.

 • ἀ- + μένος

  Validation

  Yes

  Last modification

  Sat, 07/31/2021 - 14:28

  Word-form

  ἀμνός

  Transliteration (Word)

  amnos

  Transliteration (Etymon)

  a- + menos

  Author

  Herodian

  Century

  2 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  De prosodia catholica, Lentz III/1, p. 174

  Ed.

  A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/1, Leipzig, 1870

  Quotation

  τὸ δὲ ἀμνός ὀξύνεται. ἀπὸ γὰρ τοῦ α καὶ ἐπιθετικώτερον· ἄμενος γὰρ παρὰ τὸ μὴ ἔχειν μένος

 • ἀ- + *εἴδω

  Validation

  Yes

  Last modification

  Fri, 06/04/2021 - 14:34

  Word-form

  ἀείδω

  Transliteration (Word)

  aeidō

  Transliteration (Etymon)

  a- + *eidō

  Author

  Orion

  Century

  5 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etymologicum, alpha, p. 30.

  Ed.

  F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

  Quotation

  Ἀείδω, παρὰ τὸ εἰδῶ, ἀείδω· τοῦ α κατ’ ἐπίτασιν κειμένου

 • ἀ- + αἰνέω

  Validation

  Yes

  Word-form

  ἀναίνετο

  Transliteration (Word)

  anainomai

  Transliteration (Etymon)

  a- + aineō

  Author

  Etym. Genuinum

  Century

  9 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etym. Genuinum, alpha 807

  Ed.

  F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

  Quotation

  Ἀναίνετο Σ 500· ‘ὁ δ’ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι’, ἀπηρνεῖτο. ὥσπερ παρὰ τὸ λιπῶ λιπαίνω καὶ ὁρμῶ ὁρμαίνω, ὑφῶ ὑφαίνω, οὕτως καὶ παρὰ τὸ ἀρνῶ, ἐξ οὗ τὸ ἀρνοῦμαι, γίνεται ἀρναίνω· καὶ ἐνδείᾳ τοῦ ρ ἀναίνω ἀναίνομαι, ὡς σκηπτροῦχος σκηπτοῦχος. ἢ παρὰ τὸ ναί ἐπίρρημα ναίνω καὶ ἀναίνω· ἢ παρὰ τὸ αἰνῶ καὶ ἀναίνω, τὸ οὐκ ἐπαινῶ, οὐ συγκατατίθεμαι, πλεονασμῷ τοῦ ν. Μεθόδιος

 • ἀ- + ἄκος

  Validation

  Yes

  Last modification

  Sat, 07/03/2021 - 08:57

  Word-form

  ἀνάγκη

  Transliteration (Word)

  anankē

  Transliteration (Etymon)

  a- + akos

  Author

  Choeroboscus

  Century

  9 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Epimerismi in Psalmos p. 136

  Ed.

  T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

  Quotation

  ἀνάγκη, παρὰ τὸ ἄγω ἄγη καὶ ἀνάγκη, ἐπειδὴ τὸ ταῖς ἀγκάλαις κρατούμενον κατὰ δύναμιν ἀφυκτότερον κρατεῖται, ἢ παρὰ τὸ ἄκος, ὃ σημαίνει τὴν θεραπείαν, πρὸς ἣν ἄκος οὐκ ἔστιν εὑρεῖν

 • ἀ- + βάλλω

  Validation

  Yes

  Last modification

  Fri, 06/25/2021 - 10:26

  Word-form

  ἀμβλύ

  Transliteration (Word)

  amblus

  Transliteration (Etymon)

  a- + ballō

  Author

  Etym. Gudianum

  Century

  11 AD

  Source

  Idem

  Ref.

  Etym. Gudianum, alpha, p. 118

  Ed.

  E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

  Quotation

  Ἀμπλάκημα· ἔστι βάλλω καὶ κατὰ συγκοπὴν βλῶ, καὶ ἐξ αὐτοῦ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ [ἀμβλύ, τὸ μὴ ὂν ὀξύ, ἤγουν τὸ μὴ βάλλον] γίνεται ἀμβλῶ, ἀμβλήσω, ἤμβληκα, ἤμβλημαι, ἄμβλημαι καὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ α καὶ τοῦ κ ἀμπλάκημα τροπῇ τοῦ β εἰς π, ἤγουν ἀποτυχία τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ὅ ἐστιν ἁμαρτία