χάζομαι

Validation

No

Word-form

κακός

Transliteration (Word)

kakos

Transliteration (Etymon)

khazomai

Author

Orion

Century

5th c. AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, kappa p. 89

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Κακός, ἐπὶ τοῦ πονηροῦ. παρὰ τὸ χάζω τὸ ὑποχωρῶ,
 ἀφ’ οὗ δεῖ χάζεσθαι. 
Κακὸς, ἐπὶ τοῦ δειλοῦ. παρὰ τὸ χάζω χάζομαι. χακὸς 
καὶ κακὸς, κατὰ μετάθεσιν τοῦ χ εἰς κ.

γένος

Validation

No

Word-form

γένυς

Transliteration (Word)

genus

Transliteration (Etymon)

genos

Author

Meletius

Century

7th-9th c. AD

Source

Idem

Ref.

De natura hominis p. 74

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford, 1836

Quotation

γένυς δὲ λέγεται ἐκ τοῦ
 τὰ γένη διαχωρίζειν τῶν ἀῤῥένων καὶ τῶν θηλειῶν, καὶ τελείων 
καὶ ἀτελῶν· ἢ ὅτι γεννᾶ ὀδόντας καὶ τρίχας

κενός

Validation

No

Word-form

γένυς

Transliteration (Word)

genus

Transliteration (Etymon)

kenos

Author

Orion

Century

5th c. AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, gamma p. 40

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Γένυς,  οἷον †κέρυς τὶς οὖσα, ὅτι κένος τὸ κατ’ αὐ
τὸν μέρος ὀστέων. οἱ δὲ, ὅτι γεννᾷ ὀδόντας καὶ τρίχας.

γεννάω

Validation

No

Word-form

γένυς

Transliteration (Word)

genus

Transliteration (Etymon)

gennaō

Author

Orion

Century

5th c. AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, gamma p. 40

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Γένυς […] οἱ δὲ, ὅτι γεννᾷ ὀδόντας καὶ τρίχας.

γένος

Validation

No

Word-form

γένειον

Transliteration (Word)

geneion

Transliteration (Etymon)

genos

Author

Soranos

Century

2nd c. AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, gamma p. 40

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Γένειον, τὸ μέσον καὶ ἐξέχον τῆς κάτω γένυος. ἀπὸ 
τοῦ δι’ αὐτοῦ τὰ γένη διαστέλλεσθαι τῶν ἀῤῥένων καὶ τῶν θηλυκῶν, καὶ ἀτελῶν καὶ τελείων ἡλικιῶν. οὕτω 
Σωρανός.

γῆ + ὁράω

Validation

No

Word-form

γέρανος

Transliteration (Word)

geranos

Transliteration (Etymon)

gē + horaō

Author

Etym. Gudianum

Century

11th c. AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum gamma p. 306

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γέρανος· ὅτι τὴν γῆν ἐρᾷ, ἢ κατὰ τὴν γῆν ὁρᾷ.   

γῆ + ἐράω

Validation

No

Word-form

γέρανος

Transliteration (Word)

geranos

Transliteration (Etymon)

gē + eraō

Author

Etym. Gudianum

Century

11th c. AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum gamma p. 306

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γέρανος· ὅτι τὴν γῆν ἐρᾷ, ἢ κατὰ τὴν γῆν ὁρᾷ.   

γῆ + ἐρανίζω

Validation

No

Word-form

γέρανος

Transliteration (Word)

geranos

Transliteration (Etymon)

gē + eranizō

Author

Etym. Gudianum

Century

11th c. AD

Source

Idem

Ref.

Additamenta in Etym. Gudianum e codd. Vat. Barber. gr. 70 + Paris. suppl. gr. 172

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γέρανος· παρ’ ὅτι ἐκ γῆς ἀεί τι ἐρανιζόμενος συλλέγει.

γῆ + ἐρευνάω

Validation

No

Word-form

γέρανος

Transliteration (Word)

geranos

Transliteration (Etymon)

gē + ereunaō

Author

Orion

Century

5th c. AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, gamma p. 41

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Γέρανος, γήρευνός τις ἐστί· ἀπὸ τοῦ τὰ τῆς γῆς ἐρευνᾶν
 σπέρματα.

βλέπω + αἴρω

Validation

No

Word-form

βλέφαρον

Transliteration (Word)

blepharon

Transliteration (Etymon)

blepō + airō

Author

Orion

Century

5th c. AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, beta p. 34

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Βλέφαρα, ὅτι τὸ βλέπειν ἐστὶ φάρη. ἢ παρὰ τὸ αἴρεσθαι αὐτὰ ἐν τῷ βλέπειν