λόχος

Validation

No

Word-form

λόγχη

Transliteration (Word)

lonkhē

Transliteration (Etymon)

lokhos

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 283

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi Homerici ordine alphabetico traditi, epsilon 183

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

(Epimerismi) ἔγχος: ὄνομα ῥηματικὸν παρὰ τὸ ἔχω ἔχος καὶ ἔγχος πλεονασμῶ τοῦ γ. ἠρέμα οὖν παρετυμολογεῖ Ὅμηρος παρατιθεὶς τὸ ῥῆμα· ‘ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ’ (Ζ 319, Θ 494). πλεονάζει δὲ τὸ γ, ὡς καὶ ἐν τῷ λόγχη (παρὰ τὸ λόχος λόχη καὶ λόγχη, ἡ εἰς λόχον ἐπιτήδειος) καὶ τῷ γλίχεσθαι (παρὰ τὸ λίαν ἔχεσθαι λίχεσθαι καὶ γλίχεσθαι) καὶ τῷ γλαμᾷς παρὰ Ἀττικοῖς, λημᾷς γάρ·  […] καὶ τὸ ἔλεγχος, <τ>ὸ ἕλην ἐν ἑαυτῷ ἔχον καὶ λαμπρότητα τοῦ ψεύδους· καὶ τὸ ἀγρός· ἀρῶ γάρ, τὸ ἀροτριῶ, ἄρος <ἀγρός>· καὶ τὸ ὀργή, παρὰ γὰρ τὸ ὄρω ἐστί, τὸ σημαῖνον τὸ ὁρμῶ, ‘†τοῦ δ’ ὤρινέ τε θυμόν†’ (cf. Ξ 459 alibi), ‘ὄρινε δὲ κῆρ Ὀδυσῆος’ (ρ 216), ὀρή καὶ ὀργή.