ὄπτω + ῥύομαι

Validation

No

Last modification

Mon, 08/22/2022 - 15:10

Word-form

ὀφρύες

Transliteration (Word)

ophrus

Transliteration (Etymon)

optō + rhuomai

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Comm. Il. 1, 222

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4, Leiden: Brill, 1:1971; 2:1976; 3:1979; 4:1987

Quotation

Ἰστέον δὲ ὡς, εἰ καὶ πολυλογοῦνται αἱ σωματικαὶ ὀφρύες ἐτυμολογικῶς, ἀλλὰ νῦν ἀρκεῖ φάναι ὡς παρὰ τὸ ὄπτω γίνεται καὶ τὸ ῥύω, τὸ φυλάσσω, τροπῇ συνήθει ἐν πολλοῖς τοῦ π εἰς φ. φυλάσσουσι γὰρ τὴν ὄψιν ἔκ τε ἄλλων καὶ τοῦ μὴ κακουργεῖσθαι ὑπὸ ἱδρώτων

ὤψ + ῥύομαι

Validation

No

Last modification

Mon, 08/22/2022 - 13:52

Word-form

ὀφρύες

Transliteration (Word)

ophrus

Transliteration (Etymon)

ōps + rhuomai

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (, omicron, p. 117

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὀφρύες. ἤτοι ὠποφρύες εἰσὶν, ἢ ὠπορύες· παρὰ τὸ φρουρεῖν καὶ ῥύεσθαι τὰς ὦπας ἀπό τε τῶν ὄμβρων καὶ τῶν ὕπερθεν ἱδρώτων· ἢ ὠπό<φ>υες. αἱ ἐπὶ τῶν ὠπῶν πεφυκυῖαι. ἢ οἷον <ὠ>ποροφύες εἰσὶν, οἷον ὄροφοι τῶν ὠπῶν· οὕτω Σωρανός.  

ὤψ + φρουρέω

Validation

No

Last modification

Mon, 08/22/2022 - 14:20

Word-form

ὀφρύες

Transliteration (Word)

ophrus

Transliteration (Etymon)

ōps + phroureō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 117

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὀφρύες. ἤτοι ὠποφρύες εἰσὶν, ἢ ὠπορύες· παρὰ τὸ φρουρεῖν καὶ ῥύεσθαι τὰς ὦπας ἀπό τε τῶν ὄμβρων καὶ τῶν ὕπερθεν ἱδρώτων· ἢ ὠπό<φ>υες. αἱ ἐπὶ τῶν ὠπῶν πεφυκυῖαι. ἢ οἷον <ὠ>ποροφύες εἰσὶν, οἷον ὄροφοι τῶν ὠπῶν· οὕτω Σωρανός. 

ὤψ + φύω

Validation

No

Last modification

Mon, 08/22/2022 - 14:30

Word-form

ὀφρύες

Transliteration (Word)

ophrus

Transliteration (Etymon)

ōps + phuō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (, omicron, p. 117

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὀφρύες. ἤτοι ὠποφρύες εἰσὶν, ἢ ὠπορύες· παρὰ τὸ φρουρεῖν καὶ ῥύεσθαι· τὰς ὦπας ἀπό τε τῶν ὄμβρων καὶ τῶν ὕπερθεν ἱδρώτων· ἢ ὠπό<φ>υες. αἱ ἐπὶ τῶν ὠπῶν πεφυκυῖαι. ἢ οἷον <ὠ>ποροφύες εἰσὶν, οἷον ὄροφοι τῶν ὠπῶν· οὕτω Σωρανός. (Orion's text has a corrupt ὠποτρύες)

ὤψ + ὄροφος

Validation

No

Last modification

Mon, 08/22/2022 - 11:52

Word-form

ὀφρύες

Transliteration (Word)

ophrus

Transliteration (Etymon)

ōps + orophos

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 117

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὀφρύες. ἤτοι ὠποφρύες εἰσὶν, ἢ ὠπορύες· παρὰ τὸ φρουρεῖν καὶ ῥύεσθαι· τὰς ὦπας ἀπό τε τῶν ὄμβρων καὶ τῶν ὕπερθεν ἱδρώτων· ἢ ὠπό<φ>υες. αἱ ἐπὶ τῶν ὠπῶν πεφυκυῖαι. ἢ οἷον <ὠ>ποροφύες εἰσὶν, οἷον ὄροφοι τῶν ὠπῶν· οὕτω Σωρανός. (Orion's text has ὠποτρύες and ἐνποροφύες, both plain mistakes)

φέρω

Validation

No

Last modification

Mon, 08/22/2022 - 13:20

Word-form

ὀφρύς

Transliteration (Word)

ophrus

Transliteration (Etymon)

pherō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 66

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842

Quotation

Τὸ δὲ ὀφρὺς πόθεν γίνεται; Παρὰ τὸ φέρω, φορὺς, καὶ ἐν ὑπερβιβασμῷ ὀφρύς· ἢ παρὰ τὸ ὢψ, ὠπὸς, ὃ σημαίνει τὸν ὀφθαλμὸν, καὶ τοῦ φρουρῶ τὸ φυλάσσω, ὠποφρὺς, καὶ ἐν συγκοπῇ ὀφρὺς, καὶ συστολῇ τοῦ Ω εἰς Ο, ὁ τὴν ὦπα φυλάσσων

ὄπτω

Validation

No

Last modification

Mon, 08/22/2022 - 14:55

Word-form

ὀφρῦς

Transliteration (Word)

ophrus

Transliteration (Etymon)

optō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, omicron, p. 644

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

οἱδὲ φασὶ παρὰ τὸ ὄπτω τὸ βλέπω, ὀπρῦς καὶ ὀφρῦς· τὸ ο μικρόν

ὁράω

Validation

No

Last modification

Mon, 08/22/2022 - 13:00

Word-form

ὀφρῦς

Transliteration (Word)

ophrus

Transliteration (Etymon)

horaō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 294

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.2, Leipzig: Teubner, 1870 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 644

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

ὀφρῦς: ὁ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸ ὁρῶ ὁρῦς πλεονασμῷ τοῦ φ