λα- + βορά

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λάβρον

Transliteration (Word)

labros

Transliteration (Etymon)

la- + bora

Author

Apion

Century

1 AD

Reference

fr. 64

Edition

S. Neitzel, Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax. Die Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles. Apions Glossai Homerikai [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 3. Berlin: De Gruyter, 1977]: 213-218, 220-300

Source

Apollonius Soph.

Ref.

Lexicon homericum p. 106

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

λαβρεύεαι· ὁ μὲν Ἀπίων προγλωσσεύῃ <καὶ μεγαληγορεῖς>· ἔστι γὰρ κυρίως λάβρον μέγα κατὰ τὴν βοράν· τὸ γὰρ λα μέγα δηλοῖ. μεταφορικῶς οὖν κεῖται ἐπὶ τοῦ μεγάλα βουλομένου διὰ τὸν λόγον ἐμφαίνειν.

λα- + βορέας

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λάβρος

Transliteration (Word)

labros

Transliteration (Etymon)

boreas

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, lambda 2

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

λάβρος (Β 148): ὁ ἀδηφάγος. ἐκ τοῦ βορά, ὃ σημαίνει τὴν τροφήν. —ἔστι δὲ ἀπὸ τοῦ Βορέας, ὃ σημαίνει τὸν ἄνεμον.

λα- + βαίνω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λάβρος

Transliteration (Word)

labros

Transliteration (Etymon)

la- + bainō

Author

Etym. Magnum

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 553

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Λάβρος: Ὁ ἀδηφάγος. Ἐκ τοῦ βορὰ (ὃ σημαίνει τὴν τροφὴν) καὶ τοῦ ΛΑ ἐπιτατικοῦ μορίου. Ἔστι δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ βορέας, ὃ σημαίνει τὸν ἄνεμον, ὡς τὸ, ‘Λάβρος ἐπαιγίζων’. Σφοδρὸς ἐπικαταπνέων. Ἢ παρὰ τὸ ΛΑ καὶ τὸ βῶ, τὸ βαίνω

λα- + βαρύς

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λάβρος

Transliteration (Word)

labros

Transliteration (Etymon)

la- + barus

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 1, 296

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Τὸ δὲ λάβρον οὐ σφαλερὸν μὲν, εἰ καὶ τῇ αυ διφθόγγῳ παραλήγεται παρὰ τὴν αὖραν. ἀρέσκει δὲ τοῖς ἀκριβεστέροις διὰ τοῦ βῆτα γράφεσθαι διὰ τὸ λίαν βαρύ. ἐπεὶ καὶ ζαχρηεῖς ἄνεμοι κατὰ τοιοῦτον σημαινόμενον λέγονται

λάπτω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λάβρος

Transliteration (Word)

labros

Transliteration (Etymon)

laptō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 535

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 94

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

(Theodoridis) λάβρος· παρὰ τὸ λάπτω. οὕτω Φιλόξενος.