αὔω

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:11

Word-form

αὔριον

Transliteration (Word)

aurion

Transliteration (Etymon)

auō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 127

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842.

Quotation

(s.v. Τηλαυγής)  τὸ αὔω σημαίνει δʹ· αὔω τὸ λάμπω, ἐξ οὗ καὶ αὔριον […]

αὖθις

Validation

No

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:11

Word-form

αὔριον

Transliteration (Word)

aurion

Transliteration (Etymon)

authis

Author

Etym. Gudianum Additamenta

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, alpha, p. 234

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Αὔριον· τὸ χρονικὸν ἐπίρρημα εἴρηται παρὰ τὸ αὖθι, ὅπερ οἱ Αἰολεῖς φασι αὖρι τροπῇ τὸ θ εἰς ρ, ἀφ’ οὗ τὸ αὔριον, τὸ εἰς αὖθις. ἢ παρὰ τὴν αὔραν. ἢ παρὰ τὸ ἐναύεσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου. ἢ παρὰ τὸ ἀήρ αὔηρ Αἰολικῶς αὔερα καὶ αὔρα· παρὰ τὸ αὔρα αὔριον· καὶ μᾶλλον βούλεται τὸ ἑωθινόν σημαίνειν διὰ τὸ ‘αὔρη δ’ ἐκ ποταμοῦ ⟦ψυχρὴ πνέει ἠῶθι πρό⟧’ <ε 469>

αὔω1

Validation

No

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:11

Word-form

αὔριον

Transliteration (Word)

aurion

Transliteration (Etymon)

auō

Author

Etym. Gudianum Additamenta

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, alpha, p. 234

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Αὔριον· τὸ χρονικὸν ἐπίρρημα εἴρηται παρὰ τὸ αὖθι, ὅπερ οἱ Αἰολεῖς φασι αὖρι τροπῇ τὸ θ εἰς ρ, ἀφ’ οὗ τὸ αὔριον, τὸ εἰς αὖθις. ἢ παρὰ τὴν αὔραν. ἢ παρὰ τὸ ἐναύεσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου. ἢ παρὰ τὸ ἀήρ αὔηρ Αἰολικῶς αὔερα καὶ αὔρα· παρὰ τὸ αὔρα αὔριον· καὶ μᾶλλον βούλεται τὸ ἑωθινόν σημαίνειν διὰ τὸ <ε 469> „αὔρη δ’ ἐκ ποταμοῦ ⟦ψυχρὴ πνέει ἠῶθι πρό⟧“

ἠώς

Validation

No

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:12

Word-form

αὔριον

Transliteration (Word)

aurion

Transliteration (Etymon)

ēōs

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 14

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Αὔριον, πλεονασμῷ τοῦ ρ· ἐστὶ γὰρ παρὰ τὴν αὔω Αἰολικῶς εἰρημένην φωνήν. οὕτω γὰρ λέγουσι τὴν ἠὼ αὔω· τὴν αὔριον οὖν τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν, αὔω, αὔϊον, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ, αὔριον

αὔρα

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:12

Word-form

αὔριον

Transliteration (Word)

aurion

Transliteration (Etymon)

aura

Author

Pseudo-Herodian

Source

Idem

Ref.

De soloecismo et barbarismo p. 181

Ed.

L.C. Valckenaer, Ammonius. De differentia adfinium vocabulorum, 2nd edn., Leipzig: Weigel, 1822

Quotation

Κατὰ δὲ πνεῦμα βαρβαρίζουσιν οἱ λέγοντες αὕριον δασέως· δεῖ γὰρ αὔριον ψιλῶς· ἐπείπερ εἴρηται παρὰ τὴν αὔραν, ἥτις ἐκ τῶν ποταμῶν ἕωθεν ἀναδίδοσθαι φιλεῖ.  ‘αὔρη δ’ ἐκ ποταμοῦ ψυχρὴ πνέει ἠῶθι πρό’ (Od. 5.469)