ἀριστεία

Validation

Yes

Word-form

ἄριστον

Transliteration (Word)

ariston

Transliteration (Etymon)

aristeia

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

Suda, alpha 3923

Ed.

A. Adler, Suidae Lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

Ἄριστον: περὶ ὥραν γʹ· παρὰ τὸ εἰς ἀριστείαν προέρχεσθαι. ζήτει ἐν τῷ δεῖπνον

ἀόριστος

Validation

Yes

Word-form

ἄριστον

Transliteration (Word)

ariston

Transliteration (Etymon)

aoristos

Author

Etym. Genuinum

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1176

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Ἄριστον (Ω 124)· ἐπὶ τῆς εὐωχίας, ἀόριστόν τι ὄν, ἀόριστον γάρ ἐστι κατὰ καιρόν· ἐντεῦθεν οὖν ἔχει τὸ α μακρόν. ἢ παρὰ τὸν Ἄρεα· τοῖς γὰρ εἰς Ἄρεα προσιοῦσι παρασκευάζεται, ὡς καὶ τὸ δεῖπνον

Ἄρης

Validation

Yes

Word-form

ἄριστον

Transliteration (Word)

ariston

Transliteration (Etymon)

Arēs

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1176

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Ἄριστον Ω 124· ἐπὶ τῆς εὐωχίας, ἀόριστόν τι ὄν, ἀόριστον γάρ ἐστι κατὰ καιρόν· ἐντεῦθεν οὖν ἔχει τὸ α μακρόν. ἢ παρὰ τὸν Ἄρεα· τοῖς γὰρ εἰς Ἄρεα προσιοῦσι παρασκευάζεται, ὡς καὶ τὸ δεῖπνον

Ἄρης + ἵστημι

Validation

Yes

Word-form

ἄριστον

Transliteration (Word)

ariston

Transliteration (Etymon)

Arēs + histēmi

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Odysseam 1, 79

Ed.

G. Stallbaum, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, 2 vols. in 1, Leipzig: Weigel, 1:1825; 2:1826

Quotation

Ἰστέον δ’ ὅτι τρισὶ τροφαῖς ἐχρῶντο οἱ παλαιοί. ὧν τὸ πρῶτον, ἐκαλεῖτο ἄριστον, γινόμενον πάνυ πρωῒ ἅμ’ ἠοῖ φαινομένῃφι, ἄρεος ἱσταμένου. ὡς καὶ ἡ τοῦ ὀνόματος ἐτυμολογία δηλοῖ. εἶτα, τὸ δεῖπνον μεθ’ ὃ ἔδει πονεῖν, ὃ καὶ ἄριστον φασί τινες. τρίτον δὲ, δόρπος. ἐναντίον ἀρίστῳ. ἡνίκα δόρυ παύεται. ὅπερ ἡμεῖς παρὰ τὸ δεῖν τότε ὕπνου, δεῖπνον καλοῦμεν

αὔρα

Validation

Yes

Word-form

ἄριστον

Transliteration (Word)

ariston

Transliteration (Etymon)

aura

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestiones convivales 726d

Ed.

C. Hubert, Plutarchi moralia, vol. 4, Leipzig: Teubner, 1938 (repr. 1971)

Quotation

…καὶ πιθανὸν ἐδόκει διὰ τὴν ἑωθινὴν αὔραν ἄριστον ὠνομάσθαι, καθάπερ τὸ αὔριον

ἀείρω

Validation

Yes

Word-form

ἄριστον

Transliteration (Word)

ariston

Transliteration (Etymon)

aeirō

Author

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Century

Varia

Source

Idem

Ref.

T Schol. Il. 2.381

Ed.

H. Erbse, Scholia græca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1971-1982

Quotation

δεῖπνον: τρισὶ τροφαῖς ἐχρῶντο οἱ παλαιοί. καὶ τὴν μὲν πρώτην ἐκάλουν ἄριστον, ἣν ἐλάμβανον πρωΐας σχεδὸν ἔτι σκοτίας οὔσης· καὶ ὠνόμασται ἄριστον ἢ παρὰ τὸ λαμβάνειν αὐτὸ πρὶν εἰς ἀριστείαν προέρχεσθαι, ἢ ἀπὸ τοῦ προφέρεσθαι ταύτην πρώτην τροφήν, παρὰ τὸ ἄειρε, „μή μοι οἶνον ἄειρε“ (Ζ 264). τὴν δὲ δευτέραν δεῖπνον, τὸ καθ’ ἡμᾶς ἄριστον· καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον δεῖπνον, μεθ’ ὃ δεῖ πονεῖν· λαβόντες γὰρ ταύτην τὴν τροφὴν πάλιν περὶ τὰ πολεμικὰ ἔργα ἐπόνουν. τὸ δὲ τρίτον δόρπον, τὸ καθ’ ἡμᾶς δεῖπνον· καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον ἰαύερπον, ὅταν εἰς τὸ ἰαύειν πορευώμεθα, ὅ ἐστι κοιμᾶσθαι, ἢ παρὰ τὸ παῦσιν ἔχειν τοῦ δόρατος