δάπτω

Validation

Yes

Word-form

δεῖπνον

Transliteration (Word)

deipnon

Transliteration (Etymon)

daptō

Author

Epaphroditus

Century

1 AD

Source

Herodian

Ref.

Peri Orthographias, Lentz III/2, p. 490

Ed.

A. Lentz, Grammatici Græci. Vol. III/1 et III/2 : Herodiani technici reliquiae. Leipzig, 1867-1870

Quotation

δεῖπνον: διὰ τῆς ει διφθόγγου (ἐκ τοῦ δεῖ τὸ πρέπει καὶ πόνος τὸ δείπονός τις ὂν καὶ δεῖπνος, μεθ’ ὃν δεῖ πονεῖν. Ἐπαφρόδιτος δὲ παρὰ τὸ δάπτω δάπτον καὶ δάπνον κατὰ τροπὴν καὶ πλεονασμόν)

δεῖ + πόνος

Validation

Yes

Word-form

δεῖπνον

Transliteration (Word)

deipnon

Transliteration (Etymon)

deî + ponos

Author

Erotian

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Vocum hippocraticarum collectio, p. 62

Ed.

E. Nachmanson, Erotiani vocum Hippocraticarum collectio cum fragmentis, Göteborg: Eranos, 1918: 3-96

Quotation

δορπηστοῦ· τοῦ τῆς ἑσπέρας καιροῦ, παρὰ τὸ δόρυ παύειν. ὃ γὰρ ἡμεῖς ἄριστον καλοῦμεν, οἱ παλαιοὶ δεῖπνον ὀνομάζουσι, μεθ’ ὃ δεῖ πονεῖν

δεῖ + ὕπνος

Validation

Yes

Word-form

δεῖπνον

Transliteration (Word)

deipnon

Transliteration (Etymon)

hupnos

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Odysseam 1, 79

Ed.

G. Stallbaum, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, 2 vols. in 1, Leipzig: Weigel, 1:1825; 2:1826

Quotation

Ἰστέον δ’ ὅτι τρισὶ τροφαῖς ἐχρῶντο οἱ παλαιοί. ὧν τὸ πρῶτον, ἐκαλεῖτο ἄριστον, γινόμενον πάνυ πρωῒ ἅμ’ ἠοῖ φαινομένῃφι, ἄρεος ἱσταμένου. ὡς καὶ ἡ τοῦ ὀνόματος ἐτυμολογία δηλοῖ. εἶτα, τὸ δεῖπνον μεθ’ ὃ ἔδει πονεῖν, ὃ καὶ ἄριστον φασί τινες. τρίτον δὲ, δόρπος. ἐναντίον ἀρίστῳ. ἡνίκα δόρυ παύεται. ὅπερ ἡμεῖς παρὰ τὸ δεῖν τότε ὕπνου, δεῖπνον καλοῦμεν