καίνω

Validation

No

Last modification

Sun, 10/15/2023 - 11:10

Word-form

δάκνω

Transliteration (Word)

daknō

Transliteration (Etymon)

kainō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Gudianum, delta, p. 331

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965)

Quotation

Δάκνω· παρὰ τὸ καίνω μεταθέσει τοῦ κ καὶ πλεονασμῷ τοῦ δ

δήκω

Validation

No

Last modification

Tue, 03/21/2023 - 13:47

Word-form

δάκνω

Transliteration (Word)

daknō

Transliteration (Etymon)

dēkō

Author

Heraclides

Century

1 AD

Reference

fr. 23

Edition

L. Cohn, De Heraclide Milesio grammatico, Berlin: Calvary, 1884

Source

Eustathius

Ref.

Comm. Il. vol. 1, p. 46

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4, Leiden: Brill

Quotation

τὸν ὅμοιον δὲ τρόπον γίνεται καὶ ἐκ τοῦ λήθω τὸ λανθάνω καὶ μήθω μανθάνω καὶ λήχω λαγχάνω καὶ δήκω δαγκάνω, ἐξ οὗ Ἡρακλείδης συγκεκόφθαι φησὶ τὸ δάκνω κατά τινας, οἳ ἔθος φασὶν Αἰολικόν. ἔστι δὲ καὶ Ἀττικὸν βαρύτονα ῥήματα συγκόπτειν, οἷον ἀγείρω ἄγρω „ἀγρόμενος πᾶς δῆμος“ (Υ 166), ἐγείρω ἔγρω „ἔγρετο δὲ Ζεύς“ (O 4), ὀφείλω ὄφλω, ἵνα εἴη οὕτω καὶ δαγκάνω δάκνω. αὐτὸς μέντοι ἐκ τοῦ δήκω πεποιῆσθαί φησι τοῦτο δυσὶ διαλέκτοις, Δωρίδι καὶ Ἰάδι. οἵ τε γὰρ Δωριεῖς προστιθέασι, φησί, τὸ ν, οἵ τε Ἴωνες βραχύνουσι τὸ η διὰ τοῦ α, ὡς καὶ ἡ μεσαμβρία δηλοῖ καὶ ἡ πάρη ἤγουν ἡ πήρη καὶ τὸ λελακυῖα καὶ μεμακυῖα.

δα- + καίνω

Validation

No

Last modification

Tue, 03/21/2023 - 14:05

Word-form

δάκνω

Transliteration (Word)

daknō

Transliteration (Etymon)

da- + kainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *83

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, delta, p. 49

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Δάκνω· παρὰ τὸ καίνω, ἐν συγκοπῇ κνῶ καὶ ἐν συνθέσει δάκνω· τὸ σφόδρα καίνω. δύναται καὶ παρὰ τὸ κνῶ.

δα- + κνάω

Validation

No

Last modification

Tue, 03/21/2023 - 14:20

Word-form

δάκνω

Transliteration (Word)

daknō

Transliteration (Etymon)

da- + knaō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *83

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, delta, p. 49

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Δάκνω· παρὰ τὸ καίνω, ἐν συγκοπῇ κνῶ καὶ ἐν συνθέσει δάκνω· τὸ σφόδρα καίνω. δύναται καὶ παρὰ τὸ κνῶ.