θρώσκω

Validation

No

Last modification

Thu, 11/03/2022 - 14:15

Word-form

θρίξ

Transliteration (Word)

thrix

Transliteration (Etymon)

thrōskō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, theta, p. 265

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Θρὶξ, ἡ τρίχα, οἱονεὶ θέριξ, ὅτι θερίζεται καὶ τέμνεται. ἢ ἀπὸ τοῦ θορεῖν ὅ ἐστι πηδᾷν

τρίζω

Validation

No

Last modification

Thu, 11/03/2022 - 13:30

Word-form

θρίξ

Transliteration (Word)

thrix

Transliteration (Etymon)

trizō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 768

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Τρίχες: Παρὰ τὴν τραχύτητα, τράχες τινὲς οὖσαι· οἱ δὲ, ἀπὸ τοῦ τρίζειν ἐν τῇ κουρᾷ· οἱ δὲ, ἀπὸ τοῦ πλήθους· οἱ δὲ, ἀπὸ τοῦ τρύχεσθαι καὶ ἀφαιρεῖσθαι συνεχῶς.

θέρω

Validation

No

Last modification

Thu, 11/03/2022 - 13:10

Word-form

θρίξ

Transliteration (Word)

thrix

Transliteration (Etymon)

therō

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 160

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

Θερίζεται θρὶξ καὶ θέρει πᾶν, ὃ σκέπει

θερίζω

Validation

No

Last modification

Wed, 10/12/2022 - 11:52

Word-form

θρίξ

Transliteration (Word)

thrix

Transliteration (Etymon)

therizō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 501

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 456

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

θρίξ· ἀπὸ τοῦ θερίζω θερίξω Δωρικῶς· κατὰ ἀποβολὴν τοῦ ω καὶ συγκοπῇ θρίξ

φρίσσω

Validation

No

Last modification

Thu, 11/03/2022 - 15:00

Word-form

θρίξ

Transliteration (Word)

thrix

Transliteration (Etymon)

phrissō

Author

Scholia in Batrachomyomachiam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Batrachomyomachiam 91

Ed.

A. Ludwich, Die Homerische Batrachomyomachia des Karers Pigres: nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig: Teubner, 1896: 198-308

Quotation

θρίξ πόθεν γίνεται; ἀπὸ τοῦ θερίζω, ἡ θεριζομένη καὶ πάλιν ἀναφύουσα· οὗ ὁ μέλλων θερίσω. οὗτος ὁ μέλλων θεματοποιεῖται προσλαμβάνων καὶ ἕτερον σ. γίνεται οὖν θερίσσω, ὁ μέλλων θερίξω καὶ ἀποκοπῇ τοῦ ω καὶ συγκοπῇ τοῦ ε θρίξ. ἢ ἀπὸ τοῦ φρίσσω, φρίξω καὶ κατὰ ἀποκοπὴν τοῦ ω φρίξ καὶ τροπῇ τοῦ δασέος εἰς δασὺ θρίξ. ἢ ἀπὸ τοῦ τριχῇ χέεσθαι· διὰ γὰρ τῶν ὀπίσω τῆς κεφαλῆς μερῶν καὶ διὰ τῶν πλαγίων ταύτης χέεται.

τρέχω

Validation

No

Last modification

Thu, 11/03/2022 - 14:00

Word-form

θρίξ

Transliteration (Word)

thrix

Transliteration (Etymon)

trekhō

Author

Theognostus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Canones sive De orthographia 481

Ed.

J. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

τὸ δὲ θρὶξ γέγονεν ἀπὸ τοῦ θερίζω Δωρικῶς θέριξ, καὶ ἐν συγκοπῇ θρίξ. ἢ ἀπὸ τοῦ τρέχω τρέξω, καὶ κατὰ συγκοπὴν τρὶξ, καὶ τροπῇ τοῦ τ εἰς θ 

τρίχα

Validation

No

Last modification

Thu, 11/03/2022 - 14:20

Word-form

τρίχες

Transliteration (Word)

thrix

Transliteration (Etymon)

tricha

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum tau, p. 535

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Τρίχες, παρὰ τὸ τριχῶς αὐτὰς φύεσθαι· ἄλλη γὰρ ἡ θρὶξ τῆς γεννήσεως, καὶ ἄλλη τῆς ἥβης, καὶ ἄλλη τῆς πολιᾶς· ἢ παρὰ τὸ θερίζω, θερίσω, θέριξ καὶ ἐν συγκοπῇ θρὶξ, κλίνεται θρὶξ, θριχὸς καὶ τριχός

τρύχω

Validation

No

Last modification

Thu, 11/03/2022 - 14:52

Word-form

τρίχες

Transliteration (Word)

thrix

Transliteration (Etymon)

trukhō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Ety. Magnum, Kallierges, p. 768

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Τρίχες: Παρὰ τὴν τραχύτητα, τράχες τινὲς οὖσαι· οἱ δὲ, ἀπὸ τοῦ τρίζειν ἐν τῇ κουρᾷ· οἱ δὲ, ἀπὸ τοῦ πλήθους· οἱ δὲ, ἀπὸ τοῦ τρύχεσθαι καὶ ἀφαιρεῖσθαι συνεχῶς.