διαρθρόω + ὄψ

Validation

Yes

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

diarthroō + ops

Author

Ammonius of Hermeias

Century

5/6 AD

Source

Idem

Ref.

On Aristotle’s "On Interpretation" 38.16

Ed.

Comenntaria in Aristotelem Graeca Vol. IV.5, Ammonius, on Aristotle's "On Interpretation", ed. A. Busse, 1897.

Quotation

ἄνθρωπος μὲν κατὰ τὸ διαρθροῦν τὴν ὄπα

ἄνω + ὤψ

Validation

Yes

Last modification

Fri, 08/27/2021 - 14:50

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrôpos

Transliteration (Etymon)

anō + ôps

Author

Ammonius of Hermeias

Century

5/6 AD

Source

Idem

Ref.

On Aristotle’s "On Interpretation" 38.17

Ed.

Comentaria in Aristotelem Graeca Vol. IV.5, Ammonius, on Aristotle's "On Interpretation", ed. A. Busse, 1897.

Quotation

ἄνθρωπος μὲν κατὰ τὸ…ἄνω ἔχειν τοὺς ὦπας

ἀναθρώσκω + ὁράω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

anathrōskō + horaō

Author

Etymologicum Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum Gudianum, alpha, p. 147

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ἄνθρωπος· παρὰ τὸ ἀναθρώσκειν καὶ ἀναλογίζεσθαι, ἃ ὄπωπεν

ἀνθηρός + ὄψ

Validation

Yes

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

anthēros + ops

Author

Etymologicum Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 109

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

ἄνθρωπος […] Ἢ παρὰ τὸ ἀνθηρὰν ὄπα ἔχειν

δράω 2

Validation

Yes

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

draō

Author

Meletius

Century

9 AD?

Source

Idem

Ref.

De natura hominis, p. 7

Ed.

J.A Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford: 1836

Quotation

τὸ δὲ ἄνθρωπος ὄνομα, παρὰ τὸ ἔναρθρον ἔχειν φωνήν· τῶν ἄλλων ζώων ἁπάντων ἀνάρθρως καὶ ἀσημάντως φωνούντων· τινὲς δὲ παρὰ τὸ ἀθρεῖν καὶ λογίζεσθαι ἅπερ ὄπωπε· τουτέστι παρὰ τὸ βλέπειν κατὰ νοῦν καὶ λογίζεσθαι τὰ δέοντα· τῶν ἄλλων ζώων μὴ προνοουμένων ἢ μὴ λογιζομένων· ἄλλοι δὲ παρὰ τὸ ἀνώθειν τὸν ὀφθαλμὸν, ἤγουν ἄνω αἴρειν· ἢ παρὰ τὸ δρῶ τὸ βλέπω, ἢ πράττω, *ἄδρωπος καὶ ἄνθρωπος· ἢ παρὰ τὸ ἄνω ῥέπειν, ἀνάροπός τις ὤν· “τὰ μὲν γὰρ τετράποδα,” φησὶν ὁ μέγας Βασίλειος, “ἐπὶ τὴν γῆν βλέπει, καὶ “πρὸς τὴν γαστέρα νένευκεν· ἀνθρώπῳ δὲ ἄνω πρὸς οὐρανὸν ἡ “βλέψις, ὥστε μὴ σχολάζειν γαστρὶ, μηδὲ τοῖς ὑπὸ γαστέρα “πάθεσι” 

ἄνω + ῥέπω

Validation

Yes

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

anō + rhepō

Author

Meletius

Century

9 AD?

Source

Idem

Ref.

De natura hominis 7.9

Ed.

J.A Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford: 1836

Quotation

τὸ δὲ ἄνθρωπος ὄνομα, παρὰ τὸ ἔναρθρον ἔχειν φωνήν· τῶν ἄλλων ζώων ἁπάντων ἀνάρθρως καὶ ἀσημάντως φωνούντων· τινὲς δὲ παρὰ τὸ ἀθρεῖν καὶ λογίζεσθαι ἅπερ ὄπωπε· τουτέστι παρὰ τὸ βλέπειν κατὰ νοῦν καὶ λογίζεσθαι τὰ δέοντα· τῶν ἄλλων ζώων μὴ προνοουμένων ἢ μὴ λογιζομένων· ἄλλοι δὲ παρὰ τὸ ἀνώθειν τὸν ὀφθαλμὸν, ἤγουν ἄνω αἴρειν· ἢ παρὰ τὸ δρῶ τὸ βλέπω, ἢ πράττω, ἄδρωπος καὶ ἄνθρωπος· ἢ παρὰ τὸ ἄνω ῥέπειν, ἀνάροπός τις ὤν· “τὰ μὲν γὰρ τετράποδα,” φησὶν ὁ μέγας Βασίλειος, “ἐπὶ τὴν γῆν βλέπει, καὶ “πρὸς τὴν γαστέρα νένευκεν· ἀνθρώπῳ δὲ ἄνω πρὸς οὐρανὸν ἡ “βλέψις, ὥστε μὴ σχολάζειν γαστρὶ, μηδὲ τοῖς ὑπὸ γαστέρα “πάθεσι”

ἀναθρέω + ὀράω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

anathreō + horaō

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Cratylus 399c1-6

Ed.

H. M. Fowler, Platonis Opera, vol. 14. The Loeb Classical Library, [1926] 1963.

Quotation

σημαίνει τοῦτο τὸ ὄνομα ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὰ μὲν ἄλλα θηρία ὧν ὁρᾷ οὐδὲν ἐπισκοπεῖ οὐδὲ ἀναλογίζεται οὐδὲ ἀναθρεῖ, ὁ δὲ ἄνθρωπος ἅμα ἑώρακεν – τοῦτο δ' ἐστὶ ὄπωπε  – καὶ ἀναθρεῖ καὶ λογίζεται τοῦτο ὃ ὄπωπεν. ἐντεῦθεν δὴ μόνον τῶν θηρίων ὀρθῶς ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος ὠνομάσθη, ἀναθρῶν ἃ ὄπωπε

ἀνορθόω + ὄψ

Validation

Yes

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 11:00

Word-form

ἀνθρώπου

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

anorthoō + ops

Author

Philo Judaeus

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

De plantatione 16-17

Ed.

P. Wendland, Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 2, Berlin: Reimer, 1897 (repr. Berlin: De Gruyter, 1962): 133-169

Quotation

καὶ μὴν τὰ μὲν φυτὰ κατωκάρα ἀπειργάζετο τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἐν τοῖς βαθυγειοτάτοις γῆς μέρεσι πήξας, ζῴων δὲ τῶν ἀλόγων τὰς κεφαλὰς ἀνελκύσας ἀπὸ γῆς ἐπὶ προμήκους αὐχένος ἄκρας ἡρμόζετο τῷ αὐχένι ὥσπερ ἐπίβασιν τοὺς ἐμπροσθίους πόδας θείς. ἐξαιρέτου δὲ τῆς κατασκευῆς ἔλαχεν ἄνθρωπος· τῶν μὲν γὰρ ἄλλων τὰς ὄψεις περιήγαγε κάτω κάμψας, διὸ νένευκε πρὸς χέρσον, ἀνθρώπου δὲ ἔμπαλιν ἀνώρθωσεν, ἵνα τὸν οὐρανὸν καταθεᾶται