ἄνω + ὤψ

Validation

No

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrôpos

Transliteration (Etymon)

anō + ôps

Author

Ammonius of Hermeias

Century

5/6 AD

Source

Id

Ref.

On Aristotle’s "On Interpretation" 38.17

Ed.

Comentaria in Aristotelem Graeca Vol. IV.5, Ammonius, on Aristotle's "On Interpretation", ed. A. Busse, 1897.

Quotation

ἄνθρωπος μὲν κατὰ τὸ…ἄνω ἔχειν τοὺς ὦπας

διαρθρόω + ὄψ

Validation

Yes

Word-form

ἄνθρωπος

Transliteration (Word)

anthrōpos

Transliteration (Etymon)

diarthroō + ops

Author

Ammonius of Hermeias

Century

5/6 AD

Source

Id

Ref.

On Aristotle’s "On Interpretation" 38.16

Ed.

Comenntaria in Aristotelem Graeca Vol. IV.5, Ammonius, on Aristotle's "On Interpretation", ed. A. Busse, 1897.

Quotation

ἄνθρωπος μὲν κατὰ τὸ διαρθροῦν τὴν ὄπα