βάρος

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὄμβρος

Transliteration (Word)

ombros

Transliteration (Etymon)

baros

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 162

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ὀμβρήματα, ἐκ τοῦ ὀμβρῶ, ὀμβρήσω, τὸ δὲ ὀμβρῶ παρὰ τὸ ὄμβρος, ἢ παρὰ τὸ βάρος, καθ’ ὑπερβιβασμὸν ἅβρος, τροπῇ τοῦ Α εἰς Ο, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Μ, ὄμβρος, ὁ φερόμενος βαρέως

ἀ- + βάρος

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὄμβρος

Transliteration (Word)

ombros

Transliteration (Etymon)

a- + baros

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, phi, p. 426

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Ὄμβρος, παρὰ τὸ βάρος, καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α ἄβαρος ὁ πάνυ βαρύς, καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς ο ὄβαρος, καὶ ἐκβολῇ τοῦ α, καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ ὄμβρος· ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ ὁμοῦ ῥεῖν

φέρω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὄμβρος

Transliteration (Word)

ombros

Transliteration (Etymon)

pherō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 623

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ὄμβρος: Παρὰ τὸ ὁμοῦ ῥεῖν, ὁμόροος, ὅμορος, καὶ συγκοπῇ ὄμρος· καὶ ἐπεὶ τὸ μ πρὸ τοῦ ρ οὐ δύναται εἶναι, πλεονάζει τὸ β, καὶ γίνεται ὄμβρος, ὁ ὁμοῦ ῥέων καὶ κατερχόμενος. Ἢ ἀπὸ τοῦ φέρω κατὰ συγκοπὴν φρὸς καὶ βρὸς, καὶ προσθήκῃ τοῦ ο, ὄβρος, ὥσπερ στοῦν ὀστοῦν, καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ, ὄμβρος. Ἢ ἀπὸ τοῦ βάρος βρὸς καὶ ὄμβρος, ὁ βαρέως φερόμενος

ὁμοῦ + βρίθω + ῥόος

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 18:30

Word-form

ὄμβρος

Transliteration (Word)

ombros

Transliteration (Etymon)

homou + brithō + rhoos

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 73

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

Ὁμοῦ βρίθων ῥοῦς ὄμβρος ὑψόθεν ῥέει

ὁμοῦ + ῥέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὄμβρος

Transliteration (Word)

ombros

Transliteration (Etymon)

homou + rheō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 117

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὄμβρος. παρὰ τὸ ὁμοῦ ῥεῖν, ὅμορος, συγκοπὴ καὶ πλεονασμὸς, ὄμβρος.