φόρημα

Validation

No

Word-form

φωριαμοῖς

Transliteration (Word)

phōriamos

Transliteration (Etymon)

phorēma

Author

Apion

Century

1 AD

Reference

Fragmenta de glossis homericis 153

Edition

S. Neitzel, Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax. Die Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles. Apions Glossai Homerikai [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 3. Berlin: De Gruyter, 1977]: 213-218, 220-300

Source

Apollonius Sophista

Ref.

Lexicon homericum p. 165

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

(Apollonius) φωριαμοῖς· κιβωτοῖς. ὁ μὲν Ἀπίων ἐτυμολογῶν ἀπὸ τοῦ εἶναι ἐν αὐτοῖς τὰ φορήματα. ἔνιοι δὲ τὰς πρὸς τὴν ἀπὸ τῶν φωρῶν, τουτέστι κλεπτῶν, φυλακὴν κατεσκευασμένας

φᾶρος + ἀμάω2

Validation

No

Word-form

φωριαμοῖσι

Transliteration (Word)

phōriamos

Transliteration (Etymon)

phāros + amaō

Author

Scholia vetera in Odysseam

Source

idem

Ref.

Scholia vetera in Odysseam 15.95

Ed.

W. Dindorf, Scholia Graeca in Homeri Odysseam, 2 vols., Oxford: Oxford University Press, 1855 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1962)

Quotation

φωριαμοῖσι] τοῖς κιβωτίοις διὰ τὸ αὐτόθι τὰ φάρη ἀμᾶσθαι ἢ διὰ τὸ τοὺς φῶρας ἀπείργειν

φᾶρος

Validation

Yes

Last modification

Mon, 08/09/2021 - 11:21

Word-form

φωριαμός

Transliteration (Word)

phōriamos

Transliteration (Etymon)

phāros

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

De Prosodia catholica, Lentz III/1, p. 170

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/2, Leipzig, 1870

Quotation

Tὸ φωριαμός τὸ κιβώτιον, εἴτε παρὰ τὸ τοὺς φῶρας ἀπείργειν ἢ ἀπὸ τοῦ τὰ φάρη φυλάσσειν παρῆκται, ἔσται κατ’ ὀξεῖαν τάσιν. ἔστι γὰρ φωραμός καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι φωριαμός

φώρ

Validation

No

Word-form

φωριαμῶν

Transliteration (Word)

phōriamos

Transliteration (Etymon)

phōr

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum p. 165

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

φωριαμοῖς· κιβωτοῖς. ὁ μὲν Ἀπίων ἐτυμολογῶν ἀπὸ τοῦ εἶναι ἐν αὐτοῖς τὰ φορήματα. ἔνιοι δὲ τὰς πρὸς τὴν ἀπὸ τῶν φωρῶν, τουτέστι κλεπτῶν, φυλακὴν κατεσκευασμένας