φόρημα

Validation

No

Word-form

φωριαμοῖς

Transliteration (Word)

phōriamos

English translation (word)

coffer

Transliteration (Etymon)

phorēma

English translation (etymon)

that which is carried, load

Author

Apion

Century

1 AD

Reference

Fragmenta de glossis homericis 153

Edition

S. Neitzel, Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax. Die Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles. Apions Glossai Homerikai [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 3. Berlin: De Gruyter, 1977]: 213-218, 220-300

Source

Apollonius Sophista

Ref.

Lexicon homericum p. 165

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

(Apollonius) φωριαμοῖς· κιβωτοῖς. ὁ μὲν Ἀπίων ἐτυμολογῶν ἀπὸ τοῦ εἶναι ἐν αὐτοῖς τὰ φορήματα. ἔνιοι δὲ τὰς πρὸς τὴν ἀπὸ τῶν φωρῶν, τουτέστι κλεπτῶν, φυλακὴν κατεσκευασμένας

Translation (En)

phōriamois: chests. Apion etymologizes it from the fact that in it are what we wear (phorēmata). But some say it is the objects made in order to protect against thieves, that is, robbers

Comment

Etymology relying formally on the familiar alternation between [ō] and [ŏ], and semantically on a metonymical relationship, the container being named after the content. The end of the word is left unaccounted for. Apollonius mentions next two alternative etymologies which are not by Apion. In later sources (see Parallels) this explanation appears with a form of the verb φορέω: however, since φωριαμός has a -mo- suffix, it is likely that Apion's derivation from φόρημα, which is formally closer and also has an -m- suffix, is older

Parallels

T Schol. Il. 24.228 (φωριαμός· ἔχει γάρ, ἃ φοροῦμεν. οἱ δὲ παρὰ τὰ φάρη ἢ τοὺς φῶρας); Etym. Magnum, Kallierges, p. 804 (Φωριαμός: Ἡ κιβωτός· παρὰ τὰ φάρη, ἡ τῶν φάρων δεκτική· ἔστι δὲ ὄνομα ἀρσενικόν. Ἢ παρὰ τοὺς φῶρας· ἐπεὶ πρὸς φυλακὴν τούτων κατεσκεύασται. Ἢ παρὰ τὸ τὰ φορούμενα ἔχειν)

Modern etymology

Unknown, maybe an isolated poetic word of Pre-Greek origin (according to Beekes)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre