ἄγος

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:38

Word-form

ἅζετο

Transliteration (Word)

hazomai

Transliteration (Etymon)

agos

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum p. 11

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ἅζετο […] ἐτυμολογοῦσι δὲ οἱ μὲν λέγοντες αἰδούμενοι, ἐπεὶ ὁ σεβόμενος ἀρεστὸν ἔργον ἐπιδείκνυται τοῖς οὓς σέβεται, οἱ δὲ κατὰ συγκοπὴν ἁζόμενοι ἀντὶ τοῦ ἁγιζόμενοι, ἅγιον ἡγούμενοι, ὅ ἐστι σεβαστόν

αἰδέομαι

Validation

No

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:37

Word-form

ἅζετο

Transliteration (Word)

hazomai

Transliteration (Etymon)

aideomai

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum p. 11

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

hazeto "he stood in awe": […] ἐτυμολογοῦσι δὲ οἱ μὲν λέγοντες αἰδούμενοι, ἐπεὶ ὁ σεβόμενος ἀρεστὸν ἔργον ἐπιδείκνυται τοῖς οὓς σέβεται, οἱ δὲ κατὰ συγκοπὴν ἁζόμενοι ἀντὶ τοῦ ἁγιζόμενοι, ἅγιον ἡγούμενοι, ὅ ἐστι σεβαστόν.

χάζομαι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:37

Word-form

ἅζομαι

Transliteration (Word)

hazomai

Transliteration (Etymon)

khazomai

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 27

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἅζομαι, ἐστὶ χάζομαι, καὶ ἀποβολῇ τοῦ χ, ἅζομαι· ὡς 
λείβω εἴβω, γαῖα αἶα. οἱ δὲ καὶ τιμῶντες ὑποχωροῦσιν.