χάζομαι

Validation

Yes

Word-form

ἅζομαι

Transliteration (Word)

hazomai

Transliteration (Etymon)

khazomai

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 27

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἅζομαι, ἐστὶ χάζομαι, καὶ ἀποβολῇ τοῦ χ, ἅζομαι· ὡς 
λείβω εἴβω, γαῖα αἶα. οἱ δὲ καὶ τιμῶντες ὑποχωροῦσιν.