χάζομαι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:37

Word-form

ἅζομαι

Transliteration (Word)

hazomai

English translation (word)

to stand in awe of

Transliteration (Etymon)

khazomai

English translation (etymon)

to give way

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 27

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἅζομαι, ἐστὶ χάζομαι, καὶ ἀποβολῇ τοῦ χ, ἅζομαι· ὡς 
λείβω εἴβω, γαῖα αἶα. οἱ δὲ καὶ τιμῶντες ὑποχωροῦσιν. 

Translation (En)

Hazomai "to stand in awe of" is ‹from› khazomai "to give way", and through dropping of the [kh], hazomai, as for leibō / eibō ("to pour"), gaia / aia ("earth"). Because those who respect someone give way.

Comment

Paronymic etymology relying on the idea that a move (to give way) is the physical transcription of a thought (to respect, to fear). The phonetic manipulation is minimal, limited to the dropping of the initial consonant. However, the χ of χάζομαι is used to justify the rough breathing of ἅζομαι, with the idea that the consonant was not lost altogether since the aspiration was retained – this was an easy step in a state of language where χ was pronounced as a voiceless fricative, as in Modern Greek. Notice that the same Orion gives the same χάζομαι as the etymon for κακός (κακός / χάζομαι), with loss of the aspiration in [kh] resulting in a plain voiceless [k]

Parallels

Epimerismi homerici Il. 1.21a (ἁζόμενοι· παρὰ τὸ ἅζω, τὸ σέβω, ὅπερ δασύνεται· τοῦτο παρὰ τὸ
 χάζω, τὸ ὑποχωρῶ· ὃν γὰρ σεβόμεθα, τοῦτον καὶ ὑποχωροῦμεν); Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 74 (ἅμα (Β 281): δασύνεται· ὥσπερ ἐστὶ χάζω, τὸ ὑποχωρῶ, καὶ ἐκβολῇ τοῦ χ ἔμεινεν ἡ ἀναλογοῦσα τῷ χ δασεῖα ἐν τῷ ἅζω, οὕτως ἐστὶ καὶ τὸ ἅμα ἐκ τοῦ θάμα); ibid., alpha 153 (ὥσπερ γὰρ παρὰ τὸ χάζω, τὸ ὑποχωρῶ, γίνεται κατὰ ἀποβολὴν τοῦ χ ἅζω, ἔμεινε δὲ ἡ ἀναλογοῦσα τῷ χ δασεῖα, οὕτως καὶ ἐκ τοῦ θαμά, ὃ σημαίνει τὸ πυκνόν, γίνεται κατὰ ἀποβολὴν τοῦ θ ἅμα); Etym. Gudianum, alpha, p. 29 (παρὰ τὸ χάζομαι ἀποβολῇ τοῦ χ, ὡς λείβω  
εἴβω· οἱ γὰρ ἅζοντες καὶ τιμῶντες ὑποχωροῦσιν); ibid., alpha, p. 102 (Ἅμα <Β 281>· δασύνεται· ὥσπερ ἐστὶ χάζω, τὸ ὑποχωρῶ, καὶ ἐκβολῇ τοῦ χ ἔμεινεν ἡ ἀναλογοῦσα τῷ χ δασεῖα ἐν τῷ ἅζω, οὕτως ἐστὶν ἐν τῷ ἅμα καὶ τῷ θαμά); Eustathius, Comm. Il. 1, 45 Van der Valk (ἅζεσθαι δὲ τὸ σέβεσθαι δασύνεται ἀπὸ τοῦ χάζω, τὸ ὑποχωρῶ); Etym. Magnum, Kallierges, p. 75 (Ὥσπερ δὲ παρὰ τὸ χάζω γίνεται ἅζω· ἔμεινε δὲ ἀναλογοῦσα τῷ χ δασεῖα· οὕτως ἐκ τοῦ θαμὰ ἅμα δασύνεται καὶ βαρύνεται)

Modern etymology

Within Greek, ἅζομαι is related to ἅγιος "holy", ἁγνός "pure". PIE root *Hyeh2gw- found in Vedic yájati "he sacrifices" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre