γαίω

Validation

No

Last modification

Sat, 09/30/2023 - 12:10

Word-form

γαῖα

Transliteration (Word)

gaia

Transliteration (Etymon)

gaiō

Author

Ps.-Sergius Gramm.

Century

5-6 AD

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallirges, p. 223

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

Ἀλλ’ ἀντίκειται Σέργιος ὁ γραμματικὸς, λέγων ὅτι οὐκ ἐκ τοῦ γῆ ἐστι τὸ γαῖα, ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ γαίω

αἶα

Validation

No

Last modification

Sun, 10/01/2023 - 11:52

Word-form

γαῖα

Transliteration (Word)

gaia

Transliteration (Etymon)

aia

Author

Scholia in Oppianum

Source

idem

Ref.

Scholia et glossae in Halieutica 2.32

Ed.

U.C. Bussemaker, Scholia et paraphrases in Nicandrum et Oppianum in Scholia in Theocritum (ed. F. Dübner), Paris: Didot, 1849

Quotation

Γαῖα· εἰ μὲν ἀττικῶς, διὰ διφθόγγου· αἶα (cod. αἶ) γὰρ ἦν, καὶ προσθήκῃ τοῦ γ γαῖα

γῆ

Validation

No

Last modification

Sun, 10/01/2023 - 11:20

Word-form

γαῖα

Transliteration (Word)

gaia

Transliteration (Etymon)

Author

Stephanus Byzantius

Century

6 AD

Source

idem

Ref.

Ethnica 3.70

Ed.

M. Billerbeck, Stephani Byzantii Ethnika (Volumen I: Α-Γ) [Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series Berolinensis 43/1. Berlin: De Gruyter, 2006]

Quotation

ἀπὸ τοῦ γῆ γαῖα

*γῶ

Validation

No

Last modification

Sun, 10/01/2023 - 10:35

Word-form

γαῖαν

Transliteration (Word)

gaia

Transliteration (Etymon)

*gô

Author

Plato

Century

5-4 BC

Source

idem

Ref.

Cratylus 408b-c

Ed.

J. Burnet, Platonis Opera, Oxford UP, 1903