μανία

Validation

No

Word-form

μῆνις

Transliteration (Word)

mēnis

Transliteration (Etymon)

mania

Author

Apion

Century

1 AD

Reference

fr. 74, 1

Edition

S. Neitzel, Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax. Die Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles. Apions Glossai Homerikai, Berlin, 1977

Source

Apollonius Sophista

Ref.

Lexicon homericum 112, 24

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

μῆνις. ὁ μὲν Ἀπίων μάνις· οἱ γὰρ ὀργιζόμενοί πως μαίνονται.

μένω

Validation

No

Word-form

μῆνις

Transliteration (Word)

mēnis

Transliteration (Etymon)

menō

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Reference

fr. 416, l. 33

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. 3, Leipzig, 1903

Source

Nemesius

Ref.

De natura hominis 20, 81

Ed.

M. Morani, Nemesii Emeseni de natura hominis, Leipzig, 1987

Quotation

μῆνις δὲ χολὴ εἰς παλαίωσιν ἀγομένη· εἴρηται γὰρ παρὰ τὸ μένειν καὶ τῇ μνήμῃ παραδεδόσθαι (Stoicae affectuum definitiones apud Nemesium De nat. hominis, cp. 21)

μὴ + ἕν

Validation

No

Word-form

μῆνις

Transliteration (Word)

mēnis

Transliteration (Etymon)

mē + hen

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Reference

Commentarii ad Homeri Iliadem 1, 13, 12-13

Edition

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4, Leiden, 1971-1987

Source

idem

Ref.

idem

Ed.

idem

Quotation

τινὲς δὲ μῆνίν φασι παρὰ 
τὸ μὴ ἕν· στερεῖ γὰρ τῆς ἑνότητος διϊστῶσα τοὺς ἐρίζοντας.