μανία

Validation

No

Word-form

μῆνις

Transliteration (Word)

mēnis

English translation (word)

wrath

Transliteration (Etymon)

mania

English translation (etymon)

madness

Author

Apion

Century

1 AD

Reference

fr. 74, 1

Edition

S. Neitzel, Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax. Die Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles. Apions Glossai Homerikai, Berlin, 1977

Source

Apollonius Sophista

Ref.

Lexicon homericum 112, 24

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

μῆνις. ὁ μὲν Ἀπίων μάνις· οἱ γὰρ ὀργιζόμενοί πως μαίνονται.

Translation (En)

Wrath: Apion writes manis "madness", because those who are angry are in a way mad.

Comment

This etymology relies on a Doric form mānis, which has the same [a] as mainomai "I am mad", mania "madness", and on the regular alternation between [ā] and [ă], yielding in Ionic an alternation between [ē] and [ă].

Parallels

Hesychius, Lexicon, mu 1225 (Ἀπίων, 
μάνης· οἱ γὰρ ὀργιζόμενοι μαίνονται); Etym. Parvum, mu 32 (Μηνιεῖ· ἀπὸ τοῦ μαίνω τὸ ὀργίζομαι,
 οὗ ὁ μέλλων μανῶ, ὁ δεύτερος ἀό
ριστος ἔμανον καὶ ἔμηνα· ἐκ τούτου μῆνις, μηνίω); Etym. Gudianum, mu, p. 391, 50 (Μῆνις, μάνις τίς ἐστι· παρὰ τὴν ὀργὴν καὶ τὴν μανίαν· ἐοίκασι γὰρ μαινομένοις οἱ ὀργιζόμενοι· ἢ παρὰ τὸ ἐμμένειν τῷ μηνιῶντι καὶ ὀργιζομένῳ)

Modern etymology

Unclear. See the various attempts in Beekes, EDG.

Persistence in modern Greek

The word is still used in Modern Greek with the meaning 'wrath', but only in accusative singular and in formal speech (Triandafyllidis Dictionary of Modern Greek).