μὴ + ἕν

Validation

No

Word-form

μῆνις

Transliteration (Word)

mēnis

English translation (word)

wrath

Transliteration (Etymon)

mē + hen

English translation (etymon)

not one

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Reference

Commentarii ad Homeri Iliadem 1, 13, 12-13

Edition

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4, Leiden, 1971-1987

Source

idem

Ref.

idem

Ed.

idem

Quotation

τινὲς δὲ μῆνίν φασι παρὰ 
τὸ μὴ ἕν· στερεῖ γὰρ τῆς ἑνότητος διϊστῶσα τοὺς ἐρίζοντας.

Translation (En)

"But some say that mēnis "wrath" is from mē hen "not one"; because it deprives people of unity, separating those who quarrel."

Comment

This etymology analyses the word as a compound of the negation and the numeral hen "one" (neuter). It is a Cratylic etymology seeking to reduce words to the smallest units, here two monosyllables, despite the fact that is never used in compounds. From the formal point of view, it relies on the fact that the contraction of [ē] + [ĕ] yields [ē].

Parallels

Scholia in Batrachomyomachia 102, 13-15 : ἐτυμολογεῖται δὲ καὶ ἄλλως ἡ μῆνις, ἀπὸ τοῦ μή στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ ἑνῶ, ἡ μὴ ἑνοῦσα, ἀλλὰ μᾶλλον διαιροῦσα "mēnis also has a different etymology, from the privative particle and the verb henō "to unite", it is the one which does not unite, but rather separates."

Modern etymology

unclear