κίων

Validation

No

Last modification

Wed, 12/21/2022 - 11:30

Word-form

κιονίδα

Transliteration (Word)

kionis

Transliteration (Etymon)

kiōn

Author

Soranus of Ephesus

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 82

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Κιονίς. ἥτις λέγεται καὶ γαργαρεὼν παρὰ τῷ Ἱπποκράτει, διὰ τὸν γινόμενον περὶ αὐτὸν ἦχον ἐν τῷ γαργα<ρ>ίζεσθαι. οἱ δὲ σταφυλὴν, ἀπὸ τοῦ συνεχῶς καταστάζεσθαι. ἢ ἀπὸ τοῦ τὸ ἄκρον αὐτῆς φαίνεσθαι ὅμοιον ῥαγί. κιονὶς δὲ ἤτοι παρὰ τὴν χύσιν τῶν ὑγρῶν, ἢ παρὰ τὸ κίονος ἔχειν τύπον καθ’ ἑαυτὴν οὖσαν ἐπιμήκη. οὕτω Σωρανός   [Orion has γαργαλίζεσθαι, the correct form is preserved in Meletius and the Et. Magnum]

χέω

Validation

No

Last modification

Wed, 12/21/2022 - 12:30

Word-form

κιονίς

Transliteration (Word)

kionis

Transliteration (Etymon)

kheō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 82

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Κιονίς. ἥτις λέγεται καὶ γαργαρεὼν παρὰ τῷ Ἱπποκράτει, διὰ τὸν γινόμενον περὶ αὐτὸν ἦχον ἐν τῷ γαργα<ρ>ίζεσθαι. οἱ δὲ σταφυλὴν, ἀπὸ τοῦ συνεχῶς καταστάζεσθαι. ἢ ἀπὸ τοῦ τὸ ἄκρον αὐτῆς φαίνεσθαι ὅμοιον ῥαγί. κιονὶς δὲ ἤτοι παρὰ τὴν χύσιν τῶν ὑγρῶν, ἢ παρὰ τὸ κίονος ἔχειν τύπον καθ’ ἑαυτὴν οὖσαν ἐπιμήκη. οὕτω Σωρανός.   [Orion has γαργαλίζεσθαι. The correct form is preserved in Meletius and the Et. Magnum]

κίω

Validation

No

Last modification

Wed, 12/21/2022 - 12:00

Word-form

κίων

Transliteration (Word)

kionis

Transliteration (Etymon)

kiō

Author

Scholia in Nicandrum

Source

idem

Ref.

Scholia et glossae in Nicandri Theriaca 246a

Ed.

A. Crugnola, Scholia in Nicandri theriaka, Milan: Istituto Editoriale Cisalpino, 1971

Quotation

κίονά τε· ἤγουν τὸν τράχηλον, ἐπειδὴ τρόπον κίονος ὑποβαστάζει τὴν κεφαλήν· οἱ δὲ τὴν γαργαρεῶνα· οἱ δὲ τὴν λεγομένην κιονίδα, οἱ δὲ σταφυλήν <διὰ τὸ κινεῖσθαι ἔν τε ταῖς φωναῖς καὶ ταῖς καταπόσεσι V>. κίων δὲ διὰ τὸ κεῖσθαι ἀπὸ τοῦ κάτω μέρους τοῦ στομάχου μέχρι τοῦ ἄνω

κεῖμαι

Validation

No

Last modification

Wed, 12/21/2022 - 12:20

Word-form

κίων

Transliteration (Word)

kionis

Transliteration (Etymon)

keimai

Author

Scholia in Nicandrum

Source

idem

Ref.

Scholia et glossae in Nicandri Theriaca 246a

Ed.

A. Crugnola, Scholia in Nicandri theriaka, Milan: Istituto Editoriale Cisalpino, 1971

Quotation

κίονά τε· ἤγουν τὸν τράχηλον, ἐπειδὴ τρόπον κίονος ὑποβαστάζει τὴν κεφαλήν· οἱ δὲ τὴν γαργαρεῶνα· οἱ δὲ τὴν λεγομένην κιονίδα, οἱ δὲ σταφυλήν <διὰ τὸ κινεῖσθαι ἔν τε ταῖς φωναῖς καὶ ταῖς καταπόσεσι V>. κίων δὲ διὰ τὸ κεῖσθαι ἀπὸ τοῦ κάτω μέρους τοῦ στομάχου μέχρι τοῦ ἄνω