τέμνω

Validation

No

Last modification

Sun, 10/23/2022 - 11:52

Word-form

στόμα

Transliteration (Word)

stoma

Transliteration (Etymon)

temnō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773), alpha, p. 611

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

στόμα καὶ πλεονασμῶ τοῦ σ *τόμα γὰρ ἦν, ἀπὸ τοῦ τέμω

τέμνω + σιτίον

Validation

No

Last modification

Wed, 10/12/2022 - 12:00

Word-form

στόμα

Transliteration (Word)

stoma

Transliteration (Etymon)

temnō + sition

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 145

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Στόμα. τόμα τὶ ἐστὶ, τὸ τέμνον τὰ σιτία

τομή

Validation

No

Last modification

Sun, 10/23/2022 - 11:30

Word-form

στόμα

Transliteration (Word)

stoma

Transliteration (Etymon)

tomē

Author

Rufus

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

De corporis humani appellationibus 50

Ed.

C. Daremberg and C.É. Ruelle, Oeuvres de Rufus d'Éphèse, Paris: Imprimerie Nationale, 1879 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963

Quotation

Στόμα δὲ καὶ ἡ πρώτη τομὴ τῶν χειλῶν, καὶ ἡ ἐφεξῆς εὐρυχωρία μέχρι τῆς φάρυγγος