δεινός

Validation

Yes

Last modification

Wed, 12/22/2021 - 19:00

Word-form

αἰνός

Transliteration (Word)

ainos

Transliteration (Etymon)

deinos

Author

Heraclides of Milet

Century

1-2 AD

Reference

fr. 19

Edition

L. Cohn, De Heraclide Milesio grammatico, Berlin: Calvary, 1884

Source

Eustathius of Thessalonica

Ref.

Comm. Il 3, 190

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Ἰστέον δὲ ὅτι καθ’ Ἡρακλείδην διαλέκτου Ἰωνικῆς καὶ Αἰολικῆς ἐστι τὸ εὐράξ. Ἡ γὰρ τῶν Ἰώνων καὶ Αἰολέων, φησί, διάλεκτος τὰ πρῶτα σύμφωνα αἴρειν εἴωθεν, ἄν τε ἓν ᾖ, ἄν τε καὶ δύο τύχῃ, ἓν μὲν ὡς ἐπὶ τοῦ λαιψηρός αἰψηρός, πήγανον ἤγανον, δεινόν αἰνόν, δύο δὲ ὡς ἐπὶ τοῦ πλάνη. ἀπελθόντων γὰρ τῶν ἐξ ἀρχῆς δύο συμφώνων γίνεται ἄνη καὶ κατὰ ἀντίθεσιν τοῦ ν εἰς τὸ λ ἄλη. οὕτω δὲ καὶ ἐκ τοῦ πλανᾶ[σθαι, φησί, τὸ ἀλᾶσθαι, καὶ ἐκ τοῦ φθείρω δὲ ἀπελθόντων τῶν ἐν ἀρχῇ κειμένων δασέων τὸ ἔρρω φησὶ γίνεσθαι] καθ’ ὁμοιότητα τοῦ κείρω κέρρω Αἰολικοῦ. ὁμοίως οὖν καὶ ἐκ τοῦ πλευράξ ἀφῄρηνται τὰ κατάρχοντα δύο σύμφωνα, καὶ λέλειπται τὸ εὐράξ, ὃ κεῖται καὶ παρὰ Λυκόφρονι.

δέος

Validation

Yes

Last modification

Wed, 12/22/2021 - 18:35

Word-form

αἰνός

Transliteration (Word)

ainos

Transliteration (Etymon)

deos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, delta, p. 46

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Δεινός. ὁ δέους ποιητικός. δέος δεεινὸς, καὶ κατὰ μετάθεσιν τοῦ ε εἰς α δαεινὸς, καὶ ἀποβολῇ τοῦ δ γίνεται αἰνός.

δάϊς

Validation

No

Last modification

Wed, 12/22/2021 - 21:20

Word-form

αἰνός

Transliteration (Word)

ainos

Transliteration (Etymon)

daïs

Author

Oros?

Century

5 AD

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 305

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

α<ἶ>νος καὶ αἰνός: προπερισπωμένως μὲν ὁ ἔπαινος· καὶ ἀπὸ τοῦ ῥήματος ἰαίνω, τὸ διαχέω, οἷον ‘ἰαίνετο δὲ φρένας’ (Ap. Rh. 3, 1019) καὶ «τοῖο δὲ θυμὸς | ἰάνθη’ (Ψ 597-98), ἴαινος, ὁ διαχέων τὴν ψυχήν, ἀφαιρέσει τοῦ ι αἶνος, ὡς ἰήϊος ἤϊος. ὀξυτόνως δὲ ὁ φοβερὸς ἢ πονηρὸς καὶ κακός, ἀφ’ οὗ καὶ τὸ ‘αἰνόθεν αἰνῶς’ (Η 97). γίνεται παρὰ τὸ δεινός ἀποβολῇ τοῦ δ καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς α. †ὁ δὲ Ὦρος λέγει† ὅτι παρὰ τὸ δάϊς, ὃ σημαίνει τὴν μάχην, δαϊνός καὶ ἀφαιρέσει τοῦ δ ἀϊνός καὶ αἰνός.

αἰανής

Validation

Yes

Last modification

Wed, 12/22/2021 - 21:52

Word-form

ἐπαινή

Transliteration (Word)

ainos

Transliteration (Etymon)

aianēs

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Comm. Il. 2, 762

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Ἐπαινὴ δὲ οὐ μόνον ἡ αἰνή, ὡς ἐρρέθη, ἀλλὰ καὶ ἡ αἰανὴ διὰ τὸ ἐν σκότῳ εἶναι.

αἶνος

Validation

Yes

Last modification

Wed, 12/22/2021 - 21:40

Word-form

ἐπαινή

Transliteration (Word)

ainos

Transliteration (Etymon)

ainos

Author

Scholia in Homerum

Source

Idem

Ref.

D Scholia Il. 9.457

Ed.

H. van Thiel, Scholia D in Iliadem, online edition 2014

Quotation

Καὶ ἐπαινή. Ἐπίφοβος, δεινή. Αἰνὸν γὰρ, τὸ δεινόν. Ἢ, ἣν οὐκ ἄν τις ἐπαινέσειεν· Ἀντίφρασις, ὁ τρόπος. Ἢ, ὑπερβολικῶς, ἣν ἄν τις ἐπαινεῖν παραιτήσαιτο.