κοσμέω

Validation

No

Last modification

Tue, 06/29/2021 - 09:34

Word-form

κόσμος

Transliteration (Word)

kosmos

Transliteration (Etymon)

kosmeō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 103

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

κοσμῆσαι διατάξαι. ὅθεν καὶ ὁ κόσμος, ἀπὸ τῆς τάξεως ἧς ἔχει, ὠνόμασται, οἵ τε διατάσσοντες βασιλεῖς κοσμήτορες

κομέω

Validation

No

Last modification

Tue, 06/29/2021 - 09:46

Word-form

κόσμος

Transliteration (Word)

kosmos

Transliteration (Etymon)

komeō

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 1, 43

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Κοσμήτορας δὲ πολλαχοῦ τοὺς ἡγεμόνας λέγει, ὡς κοσμοῦντας ἤτοι εὐτακτοῦντας τὸν λαόν. κόσμος γὰρ ἡ τάξις ἐκ τοῦ κομῶ, τὸ ἐπιμελοῦμαι, ἀφ’ οὗ καὶ ὁ πάντων περιεκτικὸς κόσμος, ὃν εὐτάκτως ἡ πρόνοια ἔταξεν

κεῖμαι + ἅμα

Validation

No

Last modification

Tue, 06/29/2021 - 09:19

Word-form

κόσμος

Transliteration (Word)

kosmos

Transliteration (Etymon)

keimai + hama

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excepta e codice regio 2610), p. 178

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 173-184

Quotation

Κόσμος· διὰ τὸ κεῖσθαι ἅμα

κέκασμαι

Validation

No

Last modification

Mon, 06/28/2021 - 23:38

Word-form

κόσμος

Transliteration (Word)

kosmos

Transliteration (Etymon)

kekasmai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fr. 293

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]:

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 87

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

κόσμος· τροπῇ τοῦ α εἰς ο. παρὰ τὸ κάζω ῥῆμα, ὅθεν κέκασμαι κέκασται κεκασμένος, ὄνομα ῥηματικὸν κασμός, καὶ μεταθέσει τοῦ α εἰς ο καὶ ἐναλλαγὴ τοῦ τόνου κόσμος. ἐπὶ δὲ τοῦ παντὸς εἴρηται· ὁ ἐν αὑτῷ πάντα ἔχων κεκοσμημένα. οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ Ἰάδος διαλέκτου.