ἀνήρ + ἕκαστος

Validation

Yes

Last modification

Sun, 06/27/2021 - 22:27

Word-form

ἀνδρακάς

Transliteration (Word)

andrakas

Transliteration (Etymon)

anēr + hekastos

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 344

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2], Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

ἀνδρακάς: ἐπίρρημα· κατὰ ἄνδρα. παρὰ τὴν ἀνδρός γενικὴν παράγωγον, ἢ σύνθετον παρὰ τὸ ἄνδρα καὶ τὸ κάς, ὅπερ παρὰ τὸ<ν> κάσω μέλλοντα γίνεται, ἵν’ ᾖ κατ’ ἄνδρα, κοσμίως καὶ τεταγμένως. ἢ παρὰ τὸ ἄνδρα καὶ ἕκαστος συγκοπῇ ἑκάς καὶ ἀνδροεκάς καὶ τροπῇ τοῦ ο εἰς α ἀνδρακάς, ὡς λέων Παντολέων καὶ Πανταλέων

ἀνήρ

Validation

Yes

Last modification

Sun, 06/27/2021 - 22:38

Word-form

ἀνδρακάς

Transliteration (Word)

andrakas

Transliteration (Etymon)

anēr

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 344

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

ἀνδρακάς: ἐπίρρημα· κατὰ ἄνδρα. παρὰ τὴν ἀνδρός γενικὴν παράγωγον, ἢ σύνθετον παρὰ τὸ ἄνδρα καὶ τὸ κάς, ὅπερ παρὰ τὸ<ν> κάσω μέλλοντα γίνεται, ἵν’ ᾖ κατ’ ἄνδρα, κοσμίως καὶ τεταγμένως. ἢ παρὰ τὸ ἄνδρα καὶ ἕκαστος συγκοπῇ ἑκάς καὶ ἀνδροεκάς καὶ τροπῇ τοῦ ο εἰς α ἀνδρακάς, ὡς λέων Παντολέων καὶ Πανταλέων

ἀνήρ + κέκασμαι

Validation

Yes

Last modification

Sun, 06/27/2021 - 22:50

Word-form

ἀνδρακάς

Transliteration (Word)

andrakas

Transliteration (Etymon)

anēr + kekasmai

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 344

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2], Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

ἀνδρακάς: ἐπίρρημα· κατὰ ἄνδρα. παρὰ τὴν ἀνδρός γενικὴν παράγωγον, ἢ σύνθετον παρὰ τὸ ἄνδρα καὶ τὸ κάς, ὅπερ παρὰ τὸ<ν> κάσω μέλλοντα γίνεται, ἵν’ ᾖ κατ’ ἄνδρα, κοσμίως καὶ τεταγμένως. ἢ παρὰ τὸ ἄνδρα καὶ ἕκαστος συγκοπῇ ἑκάς καὶ ἀνδροεκάς καὶ τροπῇ τοῦ ο εἰς α ἀνδρακάς, ὡς λέων Παντολέων καὶ Πανταλέων

ἀνήρ + δαίω2

Validation

Yes

Last modification

Sun, 06/27/2021 - 23:01

Word-form

ἀνδρακάς

Transliteration (Word)

andrakas

Transliteration (Etymon)

anēr + daiō

Author

Etym. Gudianum Additamenta

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, alpha, p. 137

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

⸤Ὅμηρος. Ἀνδρακά⸥ς <ν 14>· ὡς ἑκάς, ⸤ἐπιρρημα⸥τικῶς· καὶ σημαίνει κατ’ ἄνδρα. ⸤δύναται δὲ⸥ καὶ ἴση μερὶς ⸤κατ’⸥ ἄνδρα εἶναι· κοι⸤ν⸥ωνίαν γὰρ ἔχει τὸ δ πρὸς τὸ κ, ὡς τὸ δαί[ν]ειν καίειν· ἀνδρακάς οὖν οἷον ἀνδραδάς.