δαίω2

Validation

No

Last modification

Thu, 06/24/2021 - 22:57

Word-form

αἶσα

Transliteration (Word)

aisa

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 425

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Theognostus

Ref.

Canones sive De orthographia 584

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

τὸ αἶσα, ὅ ἐστι παραγωγὸν ἀπὸ τοῦ δαίω τὸ μερίζω

ἀεί + ἴσος

Validation

Yes

Last modification

Thu, 06/24/2021 - 22:35

Word-form

αἶσα

Transliteration (Word)

aisa

Transliteration (Etymon)

isos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 8

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Αἶσα, ἡ ἀεὶ οὖσα ἴση, καὶ μὴ μεταβαλλομένη

ἀεί + εἰμί

Validation

Yes

Last modification

Thu, 06/24/2021 - 22:19

Word-form

αἶσαν

Transliteration (Word)

aisa

Transliteration (Etymon)

aei + eimi

Author

pseudo-Aristotle

Century

ca 1 BC

Source

Idem

Ref.

De mundo 401b Bekker

Ed.

W.L. Lorimer, Aristotelis qui fertur libellus de mundo, Paris: Les Belles Lettres, 1933

Quotation

καὶ Μοῖραν μὲν ἀπὸ τοῦ μεμερίσθαι, Νέμεσιν δὲ ἀπὸ τῆς ἑκάστῳ διανεμήσεως, Ἀδράστειαν δὲ ἀναπόδραστον αἰτίαν οὖσαν κατὰ φύσιν, Αἶσαν δὲ ἀεὶ οὖσαν