αὔξω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 06/05/2021 - 13:33

Word-form

αὐχμός

Transliteration (Word)

aukhmos

Transliteration (Etymon)

auxō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1433

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Αὐχμός· ἡ ξηρότης· […] εἴρηται παρὰ τὸν αὔξω μέλλοντα αὐχμός κατὰ ἀντίφρασιν, ὁ μὴ ποιῶν τι αὔξεσθαι· ὑγρότης γὰρ τρέφει. ἢ παρὰ τὸ αὔω, τὸ ξηραίνω, ἐξ οὗ αὖος καὶ αὐαλέος καὶ αὐσταλέος γίνεται αὐχμός· τὸ μὲν γὰρ κοινὸν αὐγμός, τὸ δὲ Ἀττικὸν αὐχμός. ἢ παρὰ τὸ ἄζω, τὸ ξηραίνω, γίνεται ἀχμός καὶ αὐχμός 

αὕω

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 10:55

Word-form

αὐχμός

Transliteration (Word)

aukhmos

Transliteration (Etymon)

hauō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1433

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Αὐχμός· ἡ ξηρότης· […] εἴρηται παρὰ τὸν αὔξω μέλλοντα αὐχμός κατὰ ἀντίφρασιν, ὁ μὴ ποιῶν τι αὔξεσθαι· ὑγρότης γὰρ τρέφει. ἢ παρὰ τὸ αὔω, τὸ ξηραίνω, ἐξ οὗ αὖος καὶ αὐαλέος καὶ αὐσταλέος γίνεται αὐχμός· τὸ μὲν γὰρ κοινὸν αὐγμός, τὸ δὲ Ἀττικὸν αὐχμός. ἢ παρὰ τὸ ἄζω, τὸ ξηραίνω, γίνεται ἀχμός καὶ αὐχμός 

ἄζω

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 10:54

Word-form

αὐχμός

Transliteration (Word)

aukhmos

Transliteration (Etymon)

azō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1433

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Αὐχμός· ἡ ξηρότης· […] εἴρηται παρὰ τὸν αὔξω μέλλοντα αὐχμός κατὰ ἀντίφρασιν, ὁ μὴ ποιῶν τι αὔξεσθαι· ὑγρότης γὰρ τρέφει. ἢ παρὰ τὸ αὔω, τὸ ξηραίνω, ἐξ οὗ αὖος καὶ αὐαλέος καὶ αὐσταλέος γίνεται αὐχμός· τὸ μὲν γὰρ κοινὸν αὐγμός, τὸ δὲ Ἀττικὸν αὐχμός. ἢ παρὰ τὸ ἄζω, τὸ ξηραίνω, γίνεται ἀχμός καὶ αὐχμός