ζάω + λῶ

Validation

No

Word-form

ζῆλος

Transliteration (Word)

zēlos

Transliteration (Etymon)

zaō + lō

Author

Scholia in Oppianum

Source

Idem

Ref.

Scholia in Oppianum, Hal. 1.500

Ed.

U.C. Bussemaker, Scholia et paraphrases in Nicandrum et Oppianum in Scholia in Theocritum (ed. F. Dübner), Paris: Didot, 1849

Quotation

Οἶστρος· μανία, ζῆλος, φθόνος, ζηλοτυπία ὑπάρχει ἐν ἰχθύσι χάριν τῶν θηλειῶν· ζῆλος παρὰ τὸ λίαν ζέειν ζέλος καὶ ζῆλος· ὁ φλεγμαίνειν καὶ ἐκκαίεσθαι ποιῶν τὴν ψυχήν, ἢ ὁ λῶν ἤτοι θέλων τὸ ζῆν, ὡς Ἡσίοδος (Op. 23) ‘ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων’

ζέω + ὅλος

Validation

No

Word-form

ζῆλος

Transliteration (Word)

zēlos

Transliteration (Etymon)

zeō + holos

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 140

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ζηλῶ, παρὰ τὸ ζῆλος, τοῦτο παρὰ τὸ ζέειν ὅλος, ζέελος καὶ ζῆλος

ζάλη

Validation

No

Word-form

ζῆλος

Transliteration (Word)

zēlos

Transliteration (Etymon)

zalē

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, zeta, p. 230-231

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum graecae linguae Gudianum, Leipzig, 1818

Quotation

Ζῆλος, ἀπὸ τοῦ ζέω γίνεται ζέλος, καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η ζῆλος, ὁ ἐκ τῆς ζέσεως τοῦ θυμοῦ γενόμενος. ἢ ἀπὸ τοῦ ζάλη, ζάλος καὶ τροπῇ ζῆλος, ὁ γὰρ ζῆλος ζάλην βάλλει εἰς τὸν ἄνθρωπον.

ζέω

Validation

No

Word-form

ζῆλος

Transliteration (Word)

zēlos

Transliteration (Etymon)

zeō

Author

Simplicius

Century

6 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarius in Epicteti enchiridion 28

Ed.

I. Hadot, Simplicius Commentaire sur le Manuel d'Épictète [Philosophia Antiqua 66. Leiden-New York-Köln: Brill, 1996]

Quotation

Καὶ γὰρ ὁ μὲν φθόνος λύπη ἐστὶν ἐπ’ ἀλλοτρίῳ ἀγαθῷ, ὁ δὲ ζῆλος ζέουσα θέλησις τοῦ παρισωθῆναι τῷ νομιζομένῳ ἀγαθῷ

ζέω + λίαν

Validation

No

Word-form

ζῆλος

Transliteration (Word)

zēlos

Transliteration (Etymon)

zeō + lian

Author

Theognostus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Canones sive De orthographia 470

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

Ζῆλος, τὸ ζη η· παρὰ γὰρ τὸ ζέω ῥῆμα καὶ τὸ λίαν ζέλος, ὁ γὰρ ζῆλος θερμὸς λίαν ὀφείλει εἶναι, καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η ζῆλος