βάσις + λαός

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 15:52

Word-form

βασιλεύς

Transliteration (Word)

basileus

Transliteration (Etymon)

basis + laos

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 69

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Βασιλεύς παρὰ τὸ σίνω, σινεὺς, ὁ βλαπτικὸς, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ Α, ἀσινεὺς, ὁ ἀβλαβὴς, ὃν οὐδεὶς δύναται βλάψαι, καὶ τροπῇ τοῦ Ν εἰς Λ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Β, βασιλεύς. Καὶ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ βάσις εἶναι ἐλέους ἢ ἐπίβασις καὶ ὕψος? δὲ (δεῖ) γὰρ ἀληθῶς βασιλέα καλοποιεῖν, ὁ δὲ κακοποιεῖ(ῶν) τύραννος· ἢ παρὰ τὸ βάσις εἶναι λαοῦ, οἱονεὶ ἕδρα καὶ στήριγμα· ἢ παρὰ τὸ πεπᾶσθαι λαοὺς, τουτέστι κεκτῆσθαι· ἢ παρ’ αὐτὸ (παρὰ τὸ) ἐπὶ πᾶσι λεύσσειν, καὶ πάντων προνοεῖσθαι

βάσις + ἔλεος

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 15:55

Word-form

βασιλεύς

Transliteration (Word)

basileus

Transliteration (Etymon)

basis + eleos

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 69

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Βασιλεύς παρὰ τὸ σίνω, σινεὺς, ὁ βλαπτικὸς, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ Α, ἀσινεὺς, ὁ ἀβλαβὴς, ὃν οὐδεὶς δύναται βλάψαι, καὶ τροπῇ τοῦ Ν εἰς Λ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Β, βασιλεύς. Καὶ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ βάσις εἶναι ἐλέους ἢ ἐπίβασις καὶ ὕψος? δὲ (δεῖ) γὰρ ἀληθῶς βασιλέα καλοποιεῖν, ὁ δὲ κακοποιεῖ(ῶν) τύραννος· ἢ παρὰ τὸ βάσις εἶναι λαοῦ, οἱονεὶ ἕδρα καὶ στήριγμα· ἢ παρὰ τὸ πεπᾶσθαι λαοὺς, τουτέστι κεκτῆσθαι· ἢ παρ’ αὐτὸ (παρὰ τὸ) ἐπὶ πᾶσι λεύσσειν, καὶ πάντων προνοεῖσθαι

ἀ- + σίνομαι

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 15:56

Word-form

βασιλεύς

Transliteration (Word)

basileus

Transliteration (Etymon)

a- + sinomai

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 69

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Βασιλεύς παρὰ τὸ σίνω, σινεὺς, ὁ βλαπτικὸς, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ Α, ἀσινεὺς, ὁ ἀβλαβὴς, ὃν οὐδεὶς δύναται βλάψαι, καὶ τροπῇ τοῦ Ν εἰς Λ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Β, βασιλεύς. Καὶ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ βάσις εἶναι ἐλέους ἢ ἐπίβασις καὶ ὕψος? δὲ (δεῖ) γὰρ ἀληθῶς βασιλέα καλοποιεῖν, ὁ δὲ κακοποιεῖ(ῶν) τύραννος· ἢ παρὰ τὸ βάσις εἶναι λαοῦ, οἱονεὶ ἕδρα καὶ στήριγμα· ἢ παρὰ τὸ πεπᾶσθαι λαοὺς, τουτέστι κεκτῆσθαι· ἢ παρ’ αὐτὸ (παρὰ τὸ) ἐπὶ πᾶσι λεύσσειν, καὶ πάντων προνοεῖσθαι

πάομαι + λαός

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 15:57

Word-form

βασιλεύς

Transliteration (Word)

basileus

Transliteration (Etymon)

paomai + laos

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 69

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Βασιλεύς παρὰ τὸ σίνω, σινεὺς, ὁ βλαπτικὸς, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ Α, ἀσινεὺς, ὁ ἀβλαβὴς, ὃν οὐδεὶς δύναται βλάψαι, καὶ τροπῇ τοῦ Ν εἰς Λ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Β, βασιλεύς. Καὶ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ βάσις εἶναι ἐλέους ἢ ἐπίβασις καὶ ὕψος? δὲ (δεῖ) γὰρ ἀληθῶς βασιλέα καλοποιεῖν, ὁ δὲ κακοποιεῖ(ῶν) τύραννος· ἢ παρὰ τὸ βάσις εἶναι λαοῦ, οἱονεὶ ἕδρα καὶ στήριγμα· ἢ παρὰ τὸ πεπᾶσθαι λαοὺς, τουτέστι κεκτῆσθαι· ἢ παρ’ αὐτὸ (παρὰ τὸ) ἐπὶ πᾶσι λεύσσειν, καὶ πάντων προνοεῖσθαι

πᾶς + λεύσσω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 15:58

Word-form

βασιλεύς

Transliteration (Word)

basileus

Transliteration (Etymon)

pâs + leussō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmosμ p. 69

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Βασιλεύς παρὰ τὸ σίνω, σινεὺς, ὁ βλαπτικὸς, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ Α, ἀσινεὺς, ὁ ἀβλαβὴς, ὃν οὐδεὶς δύναται βλάψαι, καὶ τροπῇ τοῦ Ν εἰς Λ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Β, βασιλεύς. Καὶ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ βάσις εἶναι ἐλέους ἢ ἐπίβασις καὶ ὕψος? δὲ (δεῖ) γὰρ ἀληθῶς βασιλέα καλοποιεῖν, ὁ δὲ κακοποιεῖ(ῶν) τύραννος· ἢ παρὰ τὸ βάσις εἶναι λαοῦ, οἱονεὶ ἕδρα καὶ στήριγμα· ἢ παρὰ τὸ πεπᾶσθαι λαοὺς, τουτέστι κεκτῆσθαι· ἢ παρ’ αὐτὸ (παρὰ τὸ) ἐπὶ πᾶσι λεύσσειν, καὶ πάντων προνοεῖσθαι

βάσις + λεῖος

Validation

Yes

Word-form

βασιλεύς

Transliteration (Word)

basileus

Transliteration (Etymon)

basis + leios

Author

Corpus hermeticum

Century

2/4 AD

Source

Idem

Ref.

Περὶ τῆς ὑπὸ τοῦ πάθους τοῦ σώματος ἐμποδιζομένης ψυχῆς, Section 16

Ed.

A.-J. Festugière and A.D. Nock, Corpus Hermeticum, vol. 2, Paris: Les Belles Lettres, 1946 (repr. 1973): 248-255

Quotation

βασιλεὺς γὰρ διὰ τοῦτο εἴρηται, ἐπειδὴ βάσει λείᾳ καὶ κορυφαιότητι κατεπεμβαίνει

βάσις + ἵλαος

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 15:50

Word-form

βασιλεύς

Transliteration (Word)

basileus

Transliteration (Etymon)

basis + hilaos

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, beta 46

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Βασιλεύς (Ps. 2, 2)· παρὰ τὸ σίνω, τὸ βλάπτω, γίνεται σινεύς, ὁ βλαπτικός, ἀσινεύς, ὁ ἀβλαβής, καὶ τροπῇ τοῦ ν εἰς τὸ λ ἀσιλεύς καὶ πλεονασμῷ τοῦ β βασιλεύς. ἢ παρὰ τὸ βαίνειν ἵλεως. ἢ παρὰ τὸ πεπᾶσθαι λαούς, ὅ ἐστι κεκτῆσθαι· πάσασθαι γὰρ τὸ κτήσασθαι, καὶ πάμματα τὰ κτήματα, καὶ Δ 433 "πολυπάμμονος". ἵν’ ᾖ πασιλεύς, καὶ βασιλεύς. ἢ ὁ περὶ τὴν βάσιν ἴλην ἔχων, τουτέστι μετὰ πλήθους ποιούμενος τὴν βάσιν καὶ τὴν ἔξοδον. ἢ ὅτι λαοῦ ἐστι βάσις καὶ στήριγμα. ἢ παρὰ τὴν βάσιν καὶ τὸ λεύσσειν, ὁ ἐν τῷ περιϊέναι περίβλεπτος. ἢ πασιλεύς τις ὤν, ὁ πάντας λεύσσων καὶ πάντων προνοῶν 

βάσις + ἴλη

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 15:51

Word-form

βασιλεύς

Transliteration (Word)

basileus

Transliteration (Etymon)

basis + ilē

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, beta 46

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Βασιλεύς (Ps. 2, 2)· παρὰ τὸ σίνω, τὸ βλάπτω, γίνεται σινεύς, ὁ βλαπτικός, ἀσινεύς, ὁ ἀβλαβής, καὶ τροπῇ τοῦ ν εἰς τὸ λ ἀσιλεύς καὶ πλεονασμῷ τοῦ β βασιλεύς. ἢ παρὰ τὸ βαίνειν ἵλεως. ἢ παρὰ τὸ πεπᾶσθαι λαούς, ὅ ἐστι κεκτῆσθαι· πάσασθαι γὰρ τὸ κτήσασθαι, καὶ πάμματα τὰ κτήματα, καὶ Δ 433 "πολυπάμμονος". ἵν’ ᾖ πασιλεύς, καὶ βασιλεύς. ἢ ὁ περὶ τὴν βάσιν ἴλην ἔχων, τουτέστι μετὰ πλήθους ποιούμενος τὴν βάσιν καὶ τὴν ἔξοδον. ἢ ὅτι λαοῦ ἐστι βάσις καὶ στήριγμα. ἢ παρὰ τὴν βάσιν καὶ τὸ λεύσσειν, ὁ ἐν τῷ περιϊέναι περίβλεπτος. ἢ πασιλεύς τις ὤν, ὁ πάντας λεύσσων καὶ πάντων προνοῶν 

βάσις + λεύσσω

Validation

Yes

Word-form

βασιλεύς

Transliteration (Word)

basileus

Transliteration (Etymon)

basis + leussō

Author

Etym. Symeonis

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Symeonis, vol. 1, p. 402

Ed.

G. Berger, Etymologicum Genuinum et Etymologicum Symeonis (β), 1972

Quotation

βασιλεύς (Ps. 2, 2)· παρὰ τὸ βαίνειν ἵλεως. ἢ παρὰ τὰ κτήματα καὶ (Δ 433) "πολυπάμμονος", <τοῦ πολυκτήμονος,> ἵν’ ᾖ πασιλεύς, καὶ βασιλεύς. ἢ παρὰ τὸ μετὰ ἴλης τὴν βάσιν ποιεῖσθαι, τουτέστι μετὰ πλήθους. ἢ παρὰ τὴν βάσιν καὶ τὸ λεύσσειν, ὁ ἐν τῷ περιιέναι † περιβλέπων

βάσις

Validation

Yes

Word-form

βασιλεύς

Transliteration (Word)

basileus

Transliteration (Etymon)

basis

Author

Hermias

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

In Platonis Phaedrum scholia 2, 174

Ed.

C. M. Lucarini and C. Moreschini, Hermias Alexandrinus: In Platonis Phaedrum Scholia, Berlin: De Gruyter, 2012 (Teubner)

Quotation

καὶ γὰρ ἑδράζει πάντα ὁ βασιλεύς […] (παρὸ καὶ [ὁ] βασιλεὺς εἴρηται παρὰ τὴν βάσιν καὶ τὸ ἑδραῖον καὶ τὸ βεβηκέναι ἐπ’ αὐτοῦ τὰ πράγματα)