ἐκτός

Validation

No

Word-form

ἐχθές

Transliteration (Word)

khthes

Transliteration (Etymon)

ektos

Author

Apollonius Gram.

Century

1 AD

Reference

De adv. 147, 20

Edition

Schneider, Grammatici graeci II

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Additamenta in Etym. Gudianum e codd. Vat. Barber. gr. 70 + Paris. suppl. gr. 172, epsilon p. 573

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ἐχθές· ὁ Ἀπολλώνιος 
παρὰ τὸ ἐκτὸς τοῦ χρόνου γεγονὸς κατάστημα ἐκτές, εἶτα τῶν ψιλῶν εἰς δασέα  
μεταπεσόντων ἐχθές·

ἐκθέω

Validation

No

Word-form

ἐχθές

Transliteration (Word)

khthes

Transliteration (Etymon)

ektheō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon p. 64

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

χθὲς παρὰ τὸ ἐχθεῖν, ὅ ἐστι παρελθεῖν· 
καὶ ἀναλογώτερον τὸ ἐχθὲς τοῦ χθές.