ἐνιαύω

Validation

No

Word-form

ἐνιαυτός

Transliteration (Word)

eniautos

Transliteration (Etymon)

eniauō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, epsilon 40

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995]: 59-761.

Quotation

ἐνιαυτός· ... οἱ δὲ παρὰ τὸ ἰαύω, τὸ ἐνδιατρίβω, ὡς λέγει Φιλόξενος, 
καὶ ἐν συνθέσει ἐνιαύω, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐνιαυτός· ὁ ἐνδιάτριπτος χρόνος. καὶ 
Ὅμηρος (Od. 9.187) "ἔνθα Κύκλωψ ἐνίαυε πελώριος".