δέχομαι

Validation

No

Last modification

Mon, 02/12/2024 - 19:25

Word-form

ἑκυρός

Transliteration (Word)

hekuros

Transliteration (Etymon)

dekhomai

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, epsilon 106

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995

Quotation

ἑκυρός (Γ 172): ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ πρὸς ἑαυτὸν τὴν νύμφην ἄγειν· γίνεται ἐκ τοῦ δέχω δεχύω δεχυρός, ὡς ἴσχω ἰσχύω ἰσχυρός καὶ ἀποβολῇ τοῦ δ καὶ τροπῇ τοῦ χ εἰς κ ἑκυρός. ἢ παρὰ τὸ κύρω, τὸ ἐπιτυγχάνω, κυρός καὶ ἑκυρός.

κυρέω

Validation

No

Last modification

Mon, 02/12/2024 - 20:44

Word-form

ἑκυρός

Transliteration (Word)

hekuros

Transliteration (Etymon)

kureō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, epsilon 106

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995

Quotation

ἑκυρός (Γ 172): ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ πρὸς ἑαυτὸν τὴν νύμφην ἄγειν· γίνεται ἐκ τοῦ δέχω δεχύω δεχυρός, ὡς ἴσχω ἰσχύω ἰσχυρός καὶ ἀποβολῇ τοῦ δ καὶ τροπῇ τοῦ χ εἰς κ ἑκυρός. ἢ παρὰ τὸ κύρω, τὸ ἐπιτυγχάνω, κυρός καὶ ἑκυρός. σημαίνει δὲ τὸν πενθερόν.

ἑαυτοῦ + κόρη

Validation

No

Last modification

Mon, 02/12/2024 - 20:55

Word-form

ἑκυρός

Transliteration (Word)

hekuros

Transliteration (Etymon)

heautou + korē

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, epsilon 106

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995

Quotation

ἑκυρός (Γ 172): ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ πρὸς ἑαυτὸν τὴν νύμφην <ὴ την κόρην> ἄγειν· γίνεται ἐκ τοῦ δέχω δεχύω δεχυρός, ὡς ἴσχω ἰσχύω ἰσχυρός καὶ ἀποβολῇ τοῦ δ καὶ τροπῇ τοῦ χ εἰς κ ἑκυρός. ἢ παρὰ τὸ κύρω, τὸ ἐπιτυγχάνω, κυρός καὶ ἑκυρός.

ἑαυτοῦ + κῦρος

Validation

No

Last modification

Mon, 02/12/2024 - 21:10

Word-form

ἑκυρός

Transliteration (Word)

hekuros

Transliteration (Etymon)

heautou + kuros

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Comm. Il., vol. 2, p. 336-337

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4, Leiden: Brill, 1:1971; 2:1976; 3:1979; 4:1987

Quotation

Ἑκυρὸς δὲ ὁ αὐτὸς μέν ἐστι τῷ πενθερῷ. Λέγεται δὲ ἑκυρὸς μέν, ὡς εἰς ἕ, ἤτοι εἰς ἑαυτόν, ἔχων τὴν κύρην ἢ τὸ τῆς ἀγχιστείας κῦρος