αὖος

Validation

No

Last modification

Sat, 10/07/2023 - 09:45

Word-form

αἶα

Transliteration (Word)

aia

Transliteration (Etymon)

auos

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 156

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Αἶα· ἡ γῆ· παρὰ τὸ γαῖα αἶα ἀποβολῇ τοῦ γ ἢ ἀπὸ τοῦ αὔω, τὸ ξηραίνω, αὖα, καὶ τροπῇ τοῦ υ εἰς ι αἶα

γαῖα

Validation

No

Last modification

Sun, 10/01/2023 - 11:55

Word-form

αἶα

Transliteration (Word)

aia

Transliteration (Etymon)

gaia

Author

Tryphon

Century

1 BC

Reference

Treatise 10, fr. 19

Edition

A. von Velsen, Tryphonis grammatici Alexandrini fragmenta, Berlin: Nikolaus, 1853 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965)

Source

Apollonius Dyscolus

Ref.

De conjunctionibus p. 257 Schneider

Ed.

C. Dalimier, Traité des conjonctions [Histoire des doctrines de l'Antiquité classique 25. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 2001]

Quotation

Φησὶ δὲ καὶ ὁ Τρύφων ὡς τὰ ἐν πάθει γινόμενα οὐδέποτε παράλληλα τίθεται τοῖς ὁλοκλήροις, γαῖα αἶα, μία ἴα, σῦς ὗς