βαίνω

Validation

No

Last modification

Sat, 09/16/2023 - 11:52

Word-form

βοή

Transliteration (Word)

boē

Transliteration (Etymon)

bainō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, beta 8

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν. Berlin – New York, 1995

Quotation

βοή: ὄνομα προσηγορικόν· καὶ γίνεται παρὰ τὸ βέω βοή, ὥσπερ παρὰ τὸ χέω χοή. βέω δὲ σημαίνει τὸ βαίνω ἢ τὸ τρέφω· ἤτοι ἡ διὰ τῆς ἀρτηρίας βαίνουσα, ἢ ἡ ἀναπεμπομένη ἐκ τῶν τρεφομένων πνευμόνων

βόσκω

Validation

No

Last modification

Sat, 09/16/2023 - 12:20

Word-form

βοή

Transliteration (Word)

boē

Transliteration (Etymon)

boskō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, beta 8

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν. Berlin – New York, 1995

Quotation

βοή: ὄνομα προσηγορικόν· καὶ γίνεται παρὰ τὸ βέω βοή, ὥσπερ παρὰ τὸ χέω χοή. βέω δὲ σημαίνει τὸ βαίνω ἢ τὸ τρέφω· ἤτοι ἡ διὰ τῆς ἀρτηρίας βαίνουσα, ἢ ἡ ἀναπεμπομένη ἐκ τῶν τρεφομένων πνευμόνων