φέγγω

Validation

No

Last modification

Sun, 05/07/2023 - 11:05

Word-form

πῦρ

Transliteration (Word)

pūr

Transliteration (Etymon)

phengō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, pi, p.133

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Πῦρ. φῦρ ἐστὶν, ὅτι φεγγόμενον ἐξανίσταται, ἢ παρὰ τὸ φύω φῦρ, τί γὰρ εὐφυέστερον πυρός;

φύω

Validation

No

Last modification

Mon, 05/08/2023 - 11:10

Word-form

πῦρ

Transliteration (Word)

pūr

Transliteration (Etymon)

phuō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, pi, p.133

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Πῦρ. φῦρ ἐστὶν, ὅτι φεγγόμενον ἐξανίσταται, ἢ παρὰ τὸ φύω φῦρ, τί γὰρ εὐφυέστερον πυρός;

φυσάω

Validation

No

Last modification

Sun, 05/07/2023 - 14:10

Word-form

πῦρ

Transliteration (Word)

pūr

Transliteration (Etymon)

phusaō

Author

Orion?

Century

5 AD

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum, pi, p. 488

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Πῦρ, φῦρ τί ἔστιν, ὅτι φυσώμενον ἐξάπτεται· ἢ παρὰ τὸ φύω, φῦρ· τί γὰρ ἐμφυέστερον πυρὸς, φύει λαβόμενον ὕλης