ὑφοράω

Validation

No

Last modification

Thu, 04/27/2023 - 21:52

Word-form

ὑπόδρα

Transliteration (Word)

hupodra

Transliteration (Etymon)

huphoraō

Author

Apollonius Dyscolus

Century

2 AD

Source

idem

Ref.

De adverbiis p. 139

Ed.

R. Schneider, G. Uhlig, Apollonii Dyscoli quae supersunt (Grammatici graeci I/1), Leipzig, Teubner 1878

Quotation

Τὸ δὴ ὑπόδρα […] δύναται δὲ καὶ παρὰ τὸ ὁρῶ εἶναι τὸ ἀκόλουθον ὅρα, καθότι εἴπομεν καὶ τῷ ἀντῶ ἄντα παρακεῖσθαι, σιγῶ σῖγα. ὃ δὴ πλεονάσαν τῷ δ ἐγένετο ὑπόδρα, καθότι καὶ ἐν τῷ μίγα τὸ μίγδα, ὃ δὴ πάλιν παρέκειτο ῥήματι τῷ μίσγω

ὑπό + δέρκομαι

Validation

No

Last modification

Tue, 02/21/2023 - 22:52

Word-form

ὑπόδρα

Transliteration (Word)

hupodra

Transliteration (Etymon)

hupo + derkomai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 25

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, upsilon, p. 157

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

ὑπόδρα· ῥῆμά ἐστι δέρκω, ὃ κατὰ συγκοπὴν γίνεται δρῶ τὸ σημαῖνον τὸ ὁρῶ, ὅθεν καὶ τὸ ὑποδρώμενοι εἴρηται, ἀντὶ τοῦ ὑφορώμενοι. καὶ ὡς ἐγένετο ἀπὸ τοῦ μίσγω μίγδα καὶ ἠρεμῶ ἠρέμα, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ δρῶ δρὰ καὶ ἐν συνθέσει ὑπόδρα. οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων.