ἀ- + βαίνω

Validation

No

Last modification

Sat, 12/30/2023 - 13:30

Word-form

ἠβαιός

Transliteration (Word)

ēbaios

Transliteration (Etymon)

a- + bainō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Magnum, p. 417

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

ἠβαιός […] Ἢ παρὰ τὸ βῶ βαιόν· καὶ κατὰ σύνθεσιν τῆς στερήσεως, ἀβαιὸν, τὸ μὴ ἔχον βάσιν· καὶ ἠβαιὸν, ὡς ἄπειρος, ἤπειρος. Πρὸς οὖν διαφορὰν σημαινομένου τὸ πάθος.

ἥβη

Validation

No

Last modification

Fri, 12/29/2023 - 03:10

Word-form

ἠβαιός

Transliteration (Word)

ēbaios

Transliteration (Etymon)

hēbē

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, eta, p. 67

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἠβαιόν. παρὰ τὴν ἥβην. ἐπεὶ αὕτη ὀλίγη καὶ ταχέως αὔξεται καὶ ἐλαττοῦται, καὶ παρωνύμῳ χαρακτῆρι ἥβη ἡβαιός. ὀξύνεται δὲ, ὡς γῆρας γηραιός. οἱ δὲ παρὰ τὸ βῶ, τὸ ὀλίγον βῆναι. ἐὰν μὲν παρὰ τὸ βῶ, βαιὸς καὶ ἠβαιὸς, πλεονασμῷ τοῦ η. παρὰ τὴν ἥβην, ἡβαιὸς καὶ βαιὸς, ἀποβολῇ

βαιός

Validation

No

Last modification

Thu, 03/23/2023 - 10:46

Word-form

ἠβαιόν, ἠβαιός

Transliteration (Word)

ēbaios

Transliteration (Etymon)

baios

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *96

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 67

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Ἠβαιόν· ... οἱ δὲ παρὰ τὸ βῶ, τὸ βαίνω· τὸ κατ’ ὀλίγον οὕτως βαῖνον. ἐὰν μὲν οὖν παρὰ τὸ βῶ, βαιὸς καὶ ἠβαιὸς πλεονασμῷ τοῦ η.