βαίνω

Validation

No

Last modification

Thu, 03/23/2023 - 10:46

Word-form

ἠβαιόν, ἠβαιός

Transliteration (Word)

ēbaios

Transliteration (Etymon)

bainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *96

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 67

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Ἠβαιόν· ... οἱ δὲ παρὰ τὸ βῶ, τὸ βαίνω· τὸ κατ’ ὀλίγον οὕτως βαῖνον. ἐὰν μὲν οὖν παρὰ τὸ βῶ, βαιὸς καὶ ἠβαιὸς πλεονασμῷ τοῦ η.