βαῦνος + αὕω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

βάναυσος

Transliteration (Word)

banausos

Transliteration (Etymon)

hauō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, beta 33

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Βάναυσος· πᾶς τεχνίτης διὰ πυρὸς ἐργαζόμενος. βαῦνος γὰρ ἡ κάμινος […]. εἴρηται δὲ παρὰ τὸ τὰς βαύνους αὔειν, τουτέστιν τὰς καμίνους καίειν

βαῦνος

Validation

No

Last modification

Wed, 03/15/2023 - 17:46

Word-form

βάναυσος

Transliteration (Word)

banausos

Transliteration (Etymon)

baunos

Author

Tryphon

Century

1 BC

Reference

Peri skhēmatōn, fr. 5

Edition

A. von Velsen, Tryphonis grammatici Alexandrini fragmenta, Berlin: Nikolaus, 1853 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965)

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, p. 260

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Βάναυσος. Τρύφων ὁ τοῦ Ἄμμωνος ἀπὸ τοῦ βαῦνος βάναυσος λέγει κατὰ πάθος, ὤφειλε γὰρ ὡς παρὰ τὸ ἵππος Ἵππασος, κριός Κρίασος, οὕτω βαῦνος βαύνασος. γέγονε δὲ ἐν ὑπερθέσει