περισσός + ἐράω

Validation

No

Last modification

Thu, 12/29/2022 - 11:52

Word-form

περιστερά

Transliteration (Word)

peristera

Transliteration (Etymon)

perissos + eraō

Author

Apollodorus of Athens

Century

2 BC

Source

Scholia in Apollonium Rhodium

Ref.

Scholia in Apollonii Rhodii Argonautica (scholia vetera), p. 235

Ed.

K. Wendel, Scholia in Apollonium Rhodium vetera, Berlin: Weidmann, 1935 (repr. 1974)

Quotation

Ἀπολλόδωρός φησιν ἐν τῷ Περὶ θεῶν (244 fg 114 J.), ὅτι ἡ περιστερὰ ἱερὰ Ἀφροδίτης διὰ τὸ λάγνον· παρὰ γὰρ τὸ περισσῶς ἐρᾶν λέγεται. 

πέτομαι + στερρός1

Validation

No

Last modification

Thu, 12/29/2022 - 12:20

Word-form

περιστερά

Transliteration (Word)

peristera

Transliteration (Etymon)

petomai + sterros1

Author

Athanasius of Alexandria

Century

4 AD

Source

Idem

Ref.

Liber de definitionibus, MPG 28, p. 544

Ed.

J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus (series Graeca) (MPG) 28, Paris: Migne, 1857-1866

Quotation

καὶ περιστερὰ διὰ τοῦτο λέγεται, ὅτι πέτεται στεῤῥῶς

πέτομαι + ῥᾴδιος

Validation

No

Last modification

Thu, 12/29/2022 - 12:30

Word-form

περιστερά

Transliteration (Word)

peristera

Transliteration (Etymon)

petomai + rhaidios

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, pi., p. 462

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Περιστερὰ, ἢ διὰ τὸ πέτεσθαι στεῤῥῶς, ἢ διὰ τὸ πέτεσθαι ῥᾷον· ἢ διὰ τὸ περιστατικὸν τοῦ ἐρᾶσθαι· ἢ αἴρεσθαι τὰ νοσσία ἑαυτῆς.

περιστατικός + ἐράω

Validation

No

Last modification

Thu, 12/29/2022 - 12:52

Word-form

περιστερά

Transliteration (Word)

peristera

Transliteration (Etymon)

peristatikos + eraō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum, pi., p. 462

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Περιστερὰ, ἢ διὰ τὸ πέτεσθαι στεῤῥῶς, ἢ διὰ τὸ πέτεσθαι ῥᾷον· ἢ διὰ τὸ περιστατικὸν τοῦ ἐρᾶσθαι ἢ αἴρεσθαι τὰ νοσσία ἑαυτῆς.