θάνατος + ἆσσον

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 17:55

Word-form

θάλασσα

Transliteration (Word)

thalassa

Transliteration (Etymon)

thanatos + āsson

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici In Iliadem 1.157b

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum Α pertinent [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.1. Berlin: De Gruyter, 1983]

Quotation

θάλασσα: παρὰ τὸ θάνατά τις οὖσα, τροπῇ τοῦ ν εἰς λ, ἢ παρὰ τὸ ἆσσον εἶναι θανάτου

θάνατος

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 18:20

Word-form

θάλασσα

Transliteration (Word)

thalassa

Transliteration (Etymon)

thanatos

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici In Iliadem 1.157b

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum Α pertinent [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.1. Berlin: De Gruyter, 1983]

Quotation

θάλασσα: παρὰ τὸ θάνατά τις οὖσα, τροπῇ τοῦ ν εἰς λ, ἢ παρὰ τὸ ἆσσον εἶναι θανάτου

θοός + ἀλλάσσω

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 17:40

Word-form

θάλασσα

Transliteration (Word)

thalassa

Transliteration (Etymon)

allassō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum,theta, p. 253

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Θάλασσα, ἡ θοῶς ἀλλασσομένη καὶ σαλευομένη. 

τείνω

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 18:30

Word-form

θάλασσα

Transliteration (Word)

thalassa

Transliteration (Etymon)

teinō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 441

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Θάλασσα: Παρὰ τὸν σάλον, σάλασσα καὶ θάλασσα, μεταθέσει τοῦ σ εἰς θ, ὡς ὀρχησμὸς, ὀρχηθμός. Ἢ παρὰ τὸ ἆσσον εἶναι θανάτου γίνεται θάνασσα, καὶ θάλασσα. Ἢ παρὰ τὴν ἁλὸς γενικὴν, ἅλασσα· καὶ πλεονασμῷ τοῦ θ, θάλασσα. Ἢ παρὰ τὸ τείνω, ἐκ τοῦ ἐπιτεταμένην ἔχειν τὴν ὁδόν.

σάλος

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 07:45

Word-form

θάλασσα

Transliteration (Word)

thalassa

Transliteration (Etymon)

salos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, theta, p. 71

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Θάλασσα. παρὰ τὸν σάλον, σάλασσα, καὶ μεταθέσει τοῦ σ εἰς θ, θάλασσα· ἢ παρὰ τὴν αλ γενικὴν, ἄλασσα, καὶ πλεονασμῷ τοῦ θ, θάλασσα.

ἅλς2

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 18:10

Word-form

θάλασσα

Transliteration (Word)

thalassa

Transliteration (Etymon)

hals

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, theta, p. 71

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Θάλασσα. παρὰ τὸν σάλον, σάλασσα, καὶ μεταθέσει τοῦ σ εἰς θ, θάλασσα· ἢ παρὰ τὴν αλ<ος> γενικὴν, ἄλασσα, καὶ πλεονασμῷ τοῦ θ, θάλασσα.

θάλλω + ἄση

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 18:40

Word-form

θαλάσσης

Transliteration (Word)

thalassa

Transliteration (Etymon)

thallō + asē

Author

Joannes Tzetzes

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Exegesis in Homeri Iliadem 1.345

Ed.

M. Papathomopoulos, Ἐξήγησις Ἰωάννου Γραμματικοῦ τοῦ Τζέτζου εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα, Athens: Academy of Athens, 2007

Quotation

θαλάσσης· οἱ μὲν ἐτυμολόγοι πάντες παρὰ τὸ ἆσσον εἶναι θανάτου τοῖς πλέουσιν εἶπον· ἐγὼ δέ, παρὰ τὸ ἐν ταῖς ἄσαις, ἤγουν βλάβαις, θάλλειν·