ψάω

Validation

No

Last modification

Fri, 11/11/2022 - 14:30

Word-form

ψωλή

Transliteration (Word)

psōlē

Transliteration (Etymon)

psaō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Meletius

Ref.

De natura hominum p. 112

Ed.

J. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

ψωλὴ δὲ, παρὰ τὸ ἐμφυσάσθαι κατὰ τὴν ὄρεξιν τῶν ἀφροδισίων· καὶ ὅτι φυσῶδες φύσει [παράπτωμα] ἐστίν· ἢ παρὰ τὸ ψῶ, τὸ ἅπτομαι καὶ κνήθω· κνησμὸς γάρ τις ἐστὶ τὸ τῆς ἡδονῆς

φυσάω

Validation

No

Last modification

Fri, 11/11/2022 - 14:20

Word-form

ψωλίς

Transliteration (Word)

psōlē

Transliteration (Etymon)

phusaō

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, psi, p. 167

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ψωλίς. παρὰ τὸ ἐμφυσᾶσθαι κατὰ τὴν ὄρεξιν τῶν ἀφροδισίων, καὶ φύσει φυσῶδες ἐστί. οὕτω Σωρανός