κάρα

Validation

No

Last modification

Sat, 09/10/2022 - 11:30

Word-form

κράτος

Transliteration (Word)

kratos

Transliteration (Etymon)

kara

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, kappa 122

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

κάρα: παρὰ τὸ κείρω, τὸ κόπτω· ἡ κειρομένη διὰ τὸ τετριχῶσθαι <μᾶλλον> τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ σώματος. ἐκ τοῦ κάρα οὖν κάρατος καὶ ἐν συγκοπῇ κράτος. ἐκ τοῦ κράτος κρατύς· ‘κρατὺς Ἀργειφόντης’ (Π 181 alibi)· ἐκ τοῦ κρατύς κρατύτερος κρατίων καὶ τὸ ὑπερθετικὸν κράτιστος καὶ ἐν ὑπερθέσει τοῦ ρ κάρτιστος.

κραίνω

Validation

No

Last modification

Sat, 09/10/2022 - 19:15

Word-form

κράτος

Transliteration (Word)

kratos

Transliteration (Etymon)

krainō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 173

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Κραταιώθητε, παρὰ τὸ κραταιῶ, τοῦτο παρὰ τὸ κραταιὸς, τοῦτο παρὰ τὸ κράτος, τοῦτο παρὰ τὸ κραίνω, τὸ τελειῶ. Οἱ γὰρ κραταιοὶ κυρίως τοῖς ἑαυτῶν πράγμασι τὰ τέλη τιθέασιν