πηδάω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

πηγή

Transliteration (Word)

pēgē

Transliteration (Etymon)

pēdaō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 568

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Choeroboscus

Ref.

De orthographia (epitome), p. 248

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

Πηγή: Ἐκ τοῦ πηδῶ γέγονεν πηδή, καὶ κατὰ μετάθεσιν τοῦ δ εἰς γ πηγή.