πηδάω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

πηγή

Transliteration (Word)

pēgē

English translation (word)

source

Transliteration (Etymon)

pēdaō

English translation (etymon)

to leap, to spring

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 568

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Choeroboscus

Ref.

De orthographia (epitome), p. 248

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

Πηγή: Ἐκ τοῦ πηδῶ γέγονεν πηδή, καὶ κατὰ μετάθεσιν τοῦ δ εἰς γ πηγή.

Translation (En)

Pēgē "source": from pēdô "to leap" comes *pēdē and by change of the [d] into [g], pēgē.

Comment

Derivational descriptive etymology (the source springs forth) starting from a verb and implying one formal change. In modern terms we would say that the ghost word *πηδή, provided as an intermediate step, is a deverbal noun.

Parallels

Orion, Etymologicum, pi, p. 138 (Πηγή. παρὰ τὸ πηδῶ ῥῆμα. πηδὴ καὶ πηγή. Ἡρωδιανὸς ἐν Ἐπιμερισμοῖς); Orion, Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773), pi, p. 616 (πηγὴ ἀπὸ τοῦ πηδῶ πηδὴ καὶ πηγὴ κατὰ τροπήν); Choeroboscus, Epimerismi in Psalmos, p. 191 (Πηγή. παρὰ τὸ πηδῶ); Etym. Gudianum, pi, p. 465 (Πηγὴ, ἐκ τοῦ πηδῶ γίνεται πηδὴ, καὶ κατὰ μετάθεσιν τοῦ δ εἰς γ· ἢ τόπου γέννησις); Eustathius, Exegesis in canonem iambicum pentecostalem 1.8 (ὁ δὲ ἄχρηστος νόφος οὗτος, ἐκ τῶν τριῶν μέσων στοιχείων πῇ μὲν τὸ γάμμα, πῇ δὲ τὸ δέλτα προσλαβὼν (ὧν κοινωνία καὶ ἐν τῷ πηδῶ καὶ πηγὴ καὶ ἐν τῷ γήπεδον καὶ δάπεδον) ποιεῖ τὸν γνόφον καὶ τὸν δνόφον); Etym. Magnum, Kallierges, p. 669 (Πηγή: Παρὰ τὸ πηδῶ ῥῆμα); Scholia in Euripidem (vetera), Ph. 1296 (κατὰ πάθος μεταβληθέντος τοῦ γ εἰς δ, ὡς ἐν τῷ Δημήτηρ, πηγή πηδή, παρὰ τὸ τὸ ὕδωρ πηδᾶν ἄνω).

The etymology is implicit in Nicephorus Blemmydes, Epitome physicae 1153 (καὶ οἷον εἰς ἕν τι πηδώσης τῆς γῆς, | αἱ πηγαὶ γίνονται καὶ αἱ κρῆναι)

Modern etymology

Doric πᾱγᾱ́. Unknown etymology, a connection with πήγνυμι "to fix in" being semantically awkward (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has πηγή "source"

Entry By

Le Feuvre