χέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

χαίτη

Transliteration (Word)

khaitē

Transliteration (Etymon)

kheō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, chi, p. 166

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

χαῖται αἱ κεχυμέναι κόμαι

χέω + ἀΐσσω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

χαίτη

Transliteration (Word)

khaitē

Transliteration (Etymon)

kheō + aïssō

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 1, 222

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

γίνεται δὲ χαίτη παρὰ τὸ χῶ καὶ τὸ ἀΐττω· χεῖται γὰρ ἀΐσσουσα ὧδε καὶ ἐκεῖ καὶ μάλιστα τοῖς δρομιχαίταις κατὰ τὸ «ἀμφὶ δὲ χαῖται ὤμοις ἀΐσσονται». ὥστε ἀπὸ ἐλλόγου συναιρέσεως ἡ χαίτη ἔχει τὴν δίφθογγον

κρατέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

χαίτη

Transliteration (Word)

khaitē

Transliteration (Etymon)

krateō

Author

Heroidan?

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 535

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Theognostus

Ref.

Canones sive De orthographia 42

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

Πᾶσα λέξις ἀπὸ τῆς χε συλλαβῆς ἀρχομένη φεύγει τὴν διὰ τῆς αι διφθόγγου γραφήν· σεσημειωμένου τοῦ χαίτη, ὃ δηλοῖ τὴν τρίχα· γέγονε δὲ ἀπὸ τοῦ κρατῶ κράτη· ἐκβολῇ τοῦ ρ, κάτη, καὶ τροπῇ τοῦ κ εἰς χ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι χαίτη· οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῇ Ὀρθογραφίᾳ