ὀξύς

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ξίφος

Transliteration (Word)

xiphos

Transliteration (Etymon)

oxus

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi Homerici in Iliadem 1, 194b

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

ξίφος: παρὰ τὸ ὀξύνεσθαι πρὸς⸥ φόνον. γίνεται ἐκ τοῦ ξύω, ξύσω, ξύφος καὶ ξίφος. | τὸ ξι ι·

σκηρίπτω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ξίφος

Transliteration (Word)

xiphos

Transliteration (Etymon)

skēriptō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 611

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Ξίφος: Παρὰ τὸ ξαίνειν· ἢ παρὰ τὸ ὀξύνεσθαι πρὸς φόνον. Ἀπὸ τοῦ ξύω, ξύσω, ξύφος, καὶ ξίφος. Ἢ παρὰ τὸ σκηρίπτω, σκίπος σκίφος, καὶ ξίφος

ξύω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ξίφος

Transliteration (Word)

xiphos

Transliteration (Etymon)

xuō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773, xi, p. 615

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

ξίφος π<α>ρ<ὰ> τὸ ξύω (Sturz: περὶ τὸ ξύω)

ξέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ξίφος

Transliteration (Word)

xiphos

Transliteration (Etymon)

xeō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, xi, p. 111

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ξίφος. παρὰ τὸ ξέειν. οὕτως εὗρον ἐν Ὑπομνήματι ....