ξύω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ξίφος

Transliteration (Word)

xiphos

English translation (word)

sword

Transliteration (Etymon)

xuō

English translation (etymon)

to scrape

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773, xi, p. 615

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

ξίφος π<α>ρ<ὰ> τὸ ξύω (Sturz: περὶ τὸ ξύω)

Translation (En)

Xiphos "sword": from xuō "to scrape"

Comment

Derivational etymology implying a iotacising pronunciation. The main manuscript of Orion has παρα τὸ ξέω, which is semantically similar but formally different. However, several sources show that ξύω itself was derived from ξέω (see ξύω / ξέω), so that the complete derivational pattern seems to be ξέω → ξύω → *ξύφος → ξίφος (explicit in the Byzantine Etymologica) and the main manuscript of Orion only has the starting point of the chain.

Parallels

Epimerismi homerici Il. 1.194b (⸤ξίφος: παρὰ τὸ ὀξύνεσθαι πρὸς⸥ φόνον. γίνεται ἐκ τοῦ ξύω, ξύσω, ξύφος καὶ ξίφος. | τὸ ξι ι· ); Etym. Gudianum, xi, p. 415 (Ξίφος, παρὰ τὸ ξέειν· ἢ παρὰ τὸ ὀξύνεσθαι πρὸς φονόν· ἢ παρὰ τὸ ξύω ξύσω, ξύφος καὶ ξίφος); Etym. Magnum, Kallierges, p. 611 (Ξίφος: Παρὰ τὸ ξαίνειν· ἢ παρὰ τὸ ὀξύνεσθαι πρὸς φόνον. Ἀπὸ τοῦ ξύω, ξύσω, ξύφος, καὶ ξίφος. Ἢ παρὰ τὸ σκηρίπτω, σκίπος σκίφος, καὶ ξίφος); Tzetzes, Exegesis in Iliadem 1.210.14 (ξίφος· ἐκ τοῦ ξύω, ξύσω, ξύφος καὶ ξίφος· ὡς τὸ Ἀφροδύτη, Ἀφροδίτη· καὶ τὰ ὅμοια)

Modern etymology

Mycenaean has a dual qi-si-pe-e /kwsiphhehe/. Probably a loanword (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Yes, as a learned word

Entry By

Le Feuvre