κίω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κινέω

Transliteration (Word)

kineō

Transliteration (Etymon)

kiō

Author

Herodian?

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 534

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Choeroboscus

Ref.

De orthographia (epitome)m p. 227

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

(Lentz) κινῶ: διὰ τοῦ ι. παρὰ γὰρ τὸ κιεῖν. οἱ δὲ Λάκωνες κινέω λέγουσι καὶ διὰ τοῦ ι.

κυνέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κινῶ

Transliteration (Word)

kineō

Transliteration (Etymon)

kuneō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, omicron 20

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

Τὸ δὲ ὀρίνω⸥ ἐ⸤κ⸥ τοῦ ὄρω, τὸ διεγείρω, ὀρύω καὶ ὀρύνω καὶ τρέπεται τὸ ⸤υ⸥ εἰς ⸤ι, ὡς κυνῶ κινῶ⸥.

ἴς2

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κινῶ

Transliteration (Word)

kineō

Transliteration (Etymon)

is

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, kappa 17

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

κινῶ (Β 144): σεσημείωται τὸ κίω κινῶ καὶ κύω κυνῶ. καὶ ἔστι μακρὸν τὸ ι. γέγονε δὲ ἐκ τοῦ ἴς, ὃ σημαίνει τὴν δύναμιν, καὶ γράφεται διὰ τοῦ ι […] γέγο⸤νε κατὰ μεταφοράν⸥· τοῖς γὰρ δυναμένοις παρέπεται τὸ κινεῖσθαι, ὥσπερ τοῖς ἀδυνάτοις τὸ μὴ κινεῖσθαι.