ἀ- + ἡδύς

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἀηδών

Transliteration (Word)

aēdōn

Transliteration (Etymon)

a- + hēdus

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, alpha, p. 29

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ἀηδών· διὰ τὸ ἀεὶ ᾄδειν ἐν θέρει καὶ ἐν χειμῶνι· ἢ παρὰ τὸ ἀείδω ἀηδών κατὰ διάλεκτον Αἰολέων· ἢ διὰ τὸ ἡδυτάτως λαλεῖν

ἀείδω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἀηδών

Transliteration (Word)

aēdōn

Transliteration (Etymon)

aeidō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 469

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Theognostus

Ref.

Canones sive De orthographia 179

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

(Lentz) ἀηδών: τοῦτο καὶ σὺν τῷ ι. ἐκ γὰρ τοῦ ἀείδω ἀείδω ἀειδών καὶ τροπῇ τῆς ει Αἰολικῶς εἰς η ἀηδών καὶ φυλάττει τῆς ει τὸ ι

ἀεί + ἀείδω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἀηδών

Transliteration (Word)

aēdōn

Transliteration (Etymon)

aei + aeidō

Author

Pseudo-Athanasius of Alexandria

Century

4 AD

Source

Idem

Ref.

Liber de definitionibus, MPG 28, p. 544

Ed.

J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus (series Graeca) (MPG) 28, Paris: Migne, 1857-1866: 533-553

Quotation

ἀηδὼν, διὰ τὸ ἀεὶ ᾄδειν, καὶ ἐν θέρει, καὶ ἐν χειμῶνι