φείδομαι + δίδωμι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

φειδωλός

Transliteration (Word)

pheidōlos

Transliteration (Etymon)

pheidomai + didōmi

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

Suda, phi 250

Ed.

A. Adler, Suidae Lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

Φειδωλός: φειδόμενος, σκνιπός. Φειδωλός τις ὤν, ὁ φεύγων τὸ δοῦναι ὁ περίψηφος. ἢ παρὰ τὸ φείδομαι καὶ τὸ δοῦναι, φειδωδός τις ὤν, τροπῇ τοῦ δ εἰς λ

φεύγω + δίδωμι

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

φειδωλός

Transliteration (Word)

pheidōlos

Transliteration (Etymon)

pheugō + didōmi

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 413

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.2, Leipzig, Teubner, 1870

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, phi, p. 160

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Φειδωλός τις ἐστὶν, ὁ φεύγων τὸ δοῦναι. οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῇ Ὀρθογραφίᾳ